เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
25 พฤศจิกายน 2565
2521/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผสการปฏิบตงานป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
24 พฤศจิกายน 2565
2520/2565 insert_drive_file ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานสำรวจความเลียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
23 พฤศจิกายน 2565
2519/2565 insert_drive_file ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา “ฟ้าขาวเกมส์” ครั้งที่ ๔๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
23 พฤศจิกายน 2565
2518/2565 insert_drive_file ขอความร่วมมือในการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำ ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 10
22 พฤศจิกายน 2565
2517/2565 insert_drive_file ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ โดย : admin เปิดอ่าน : 10
22 พฤศจิกายน 2565
2516/2565 insert_drive_file ขอให้ดำเนินการสั่งจ่ายเช็คชื่อสหกรณ์ใหม่ โดย : admin เปิดอ่าน : 10
22 พฤศจิกายน 2565
2515/2565 insert_drive_file ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 10
22 พฤศจิกายน 2565
2514/2565 insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการจัดทำรายงาน แก่ผู้ได้รับการสนับสบุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 10
22 พฤศจิกายน 2565
2513/2565 insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชองเทศบาล โดย : admin เปิดอ่าน : 10
22 พฤศจิกายน 2565
2512/2565 insert_drive_file ขออนุญาตเดินทางไปราชการออกนอกเขตจังหวัด โดย : admin เปิดอ่าน : 10
22 พฤศจิกายน 2565
2511/2565 insert_drive_file ขออนุญาตเดินทางไปราชการออกนอกเขตจังหวัดและขออนุมัติใช้พาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
22 พฤศจิกายน 2565
2510/2565 insert_drive_file การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ อปท.ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูล และขอบเขตของพื้นที่ชุ่มนํ้า (Wetland) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
22 พฤศจิกายน 2565
2509/2565 insert_drive_file ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันพระมหาธีรราชเจ้า) โดย : admin เปิดอ่าน : 7
22 พฤศจิกายน 2565
2508/2565 insert_drive_file แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
22 พฤศจิกายน 2565
2507/2565 insert_drive_file การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
22 พฤศจิกายน 2565
2506/2565 insert_drive_file การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสบุนศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) โดย : admin เปิดอ่าน : 6
22 พฤศจิกายน 2565
2505/2565 insert_drive_file แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
22 พฤศจิกายน 2565
2504/2565 insert_drive_file การปรับปรุงเมนูการใช้งาน และวิธีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) โดย : admin เปิดอ่าน : 6
22 พฤศจิกายน 2565
2503/2565 insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฟิกอบรมโครงการฟิกอบรมเซิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ ๑๓ - ๑๗ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
22 พฤศจิกายน 2565
2502/2565 insert_drive_file สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปทุมราชวงศา โดย : admin เปิดอ่าน : 6
321 - 340 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91