เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
5 มกราคม 2565
006/2565 insert_drive_file ขอเรียกเก็บเงินกู้ยืมและเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกเพื่อชำระหนี้หุ้นสหกรณ์ฯ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 94
5 มกราคม 2565
005/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 96
5 มกราคม 2565
003/2565 insert_drive_file มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 96
5 มกราคม 2565
001/2565 insert_drive_file การจัดงานวันครูชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 94
5 มกราคม 2565
002/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ พร้อมรถกระเช้า poll โดย : admin เปิดอ่าน : 97
22 ธันวาคม 2564
2791/2564 insert_drive_file การกวดข้นการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้ อาวุธปืนยิงโดยใช่เหตุในข่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 104
22 ธันวาคม 2564
2790/2564 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 117
22 ธันวาคม 2564
2789/2564 insert_drive_file โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕ เพิ่มเดิม และโครงการ สนับสบุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 112
22 ธันวาคม 2564
2788/2564 insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการยับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 113
22 ธันวาคม 2564
2786/2564 insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าว poll โดย : admin เปิดอ่าน : 117
22 ธันวาคม 2564
2786/2564 insert_drive_file แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย ๒๕๖๕ (Visit Thailand Year ๒๐๒๒) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 104
21 ธันวาคม 2564
2779/2564 insert_drive_file ตอบรับเงินค่าแบบพิมพ์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 104
21 ธันวาคม 2564
2778/2564 insert_drive_file ตอบรับเงินสงเคราะห์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
21 ธันวาคม 2564
2777/2564 insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและกรอบระยะเวลา ดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 103
21 ธันวาคม 2564
2776/2564 insert_drive_file การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 93
21 ธันวาคม 2564
2775/2564 insert_drive_file การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (C0VID - 19) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
21 ธันวาคม 2564
2774/2564 insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นฯ หลักสูตร “เจาะลึก เรียนลัด ถอดรหัส การประชุมสภาท้องถิ่นฯ การเสนอญัตติ การยื่นกระทู้ที่ถูกต้อง การให้ความช่วยเหลือประชาขนตามอำนาจหน้าที่ และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น” poll โดย : admin เปิดอ่าน : 95
21 ธันวาคม 2564
2773/2564 insert_drive_file ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 96
21 ธันวาคม 2564
2772/2564 insert_drive_file ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 99
21 ธันวาคม 2564
2771/2564 insert_drive_file ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 100
1521 - 1540 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91