เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
30 พฤศจิกายน 2565
2565/2565 insert_drive_file การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
30 พฤศจิกายน 2565
2564/2565 insert_drive_file หักเงินเดือนนำส่งเงินเดือนเพี่อชำระเงินกู้ โดย : admin เปิดอ่าน : 3
30 พฤศจิกายน 2565
2563/2565 insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 4
30 พฤศจิกายน 2565
2562/2565 insert_drive_file ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมขนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕) โดย : admin เปิดอ่าน : 3
30 พฤศจิกายน 2565
2561/2565 insert_drive_file การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง โดย : admin เปิดอ่าน : 5
30 พฤศจิกายน 2565
2559/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมบุคคลในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นและอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 4
29 พฤศจิกายน 2565
2556/2565 insert_drive_file การกำหนดเลขที่หนังสือออกสำหรับส่วนราชการที่ตำกว่าระดับกรมหรือจังหวัดของหน่วยงาน โดย : admin เปิดอ่าน : 7
29 พฤศจิกายน 2565
2554/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด เป็น อนุกรรมการดำเนินการสรรหา และไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
29 พฤศจิกายน 2565
2553/2565 insert_drive_file การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 6
29 พฤศจิกายน 2565
2552/2565 insert_drive_file ตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 6
29 พฤศจิกายน 2565
2551/2565 insert_drive_file ขอรับเงินอุคหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น (สถานที่กลาง) ระดับอำเภอ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
29 พฤศจิกายน 2565
2549/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์สนับสบุนบุคลากรเพื่อดำเนินกิจกรรมเปิดตัว (Kick Off) การบริหารจัดกาวขยะมูลฝอย “อำนาจเจริญเมืองสะอาด ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
29 พฤศจิกายน 2565
2548/2565 insert_drive_file การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 6
29 พฤศจิกายน 2565
2547/2565 insert_drive_file แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล โดย : admin เปิดอ่าน : 8
29 พฤศจิกายน 2565
2547/2565 insert_drive_file แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล โดย : admin เปิดอ่าน : 5
28 พฤศจิกายน 2565
2546/2565 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุสภาพัฒนารับรอง โดย : admin เปิดอ่าน : 7
28 พฤศจิกายน 2565
2545/2565 insert_drive_file ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนหรือจัดให้มีการ โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว โดย : admin เปิดอ่าน : 4
28 พฤศจิกายน 2565
2544/2565 insert_drive_file ขอเชิญประชุม โดย : admin เปิดอ่าน : 3
28 พฤศจิกายน 2565
2543/2565 insert_drive_file ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 2
28 พฤศจิกายน 2565
2542/2565 insert_drive_file โครงการฟึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
281 - 300 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91