เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
17 ตุลาคม 2565
2208/2565 insert_drive_file เรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
17 ตุลาคม 2565
2207/2565 insert_drive_file ส่งแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
17 ตุลาคม 2565
2206/2565 insert_drive_file การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
17 ตุลาคม 2565
2205/2565 insert_drive_file ส่งตัวนักศึกษาเจ้ารับการขิกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
11 ตุลาคม 2565
2190/2565 insert_drive_file แจ้งตอบรับการส่งคืนเงินโครงการติดตั้งระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง (เพื่อยื่นในวงเงิน ๒๕ ล้าน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
11 ตุลาคม 2565
2188/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พร้อมนึกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)" grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
10 ตุลาคม 2565
2185/2565 insert_drive_file การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสบุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุคหนุนสำหรับสนับสบุนการสงเคราะห์เบี้ยยังซีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
7 ตุลาคม 2565
2184/2565 insert_drive_file ขอใช้ที่ดินในเขต ส.ป.ก. เพื่อสร้างวัดเขาสุวรรณบรรพต บ้านคำย่านาง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
5 ตุลาคม 2565
2183/2565 insert_drive_file ขอเรียกเก็บเงินกู้ยืมและเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
5 ตุลาคม 2565
2182/2565 insert_drive_file ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
5 ตุลาคม 2565
2181/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์บอกบุญ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
5 ตุลาคม 2565
2180/2565 insert_drive_file การโอนพนักงานเทศบาล เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง โดย : admin เปิดอ่าน : 10
4 ตุลาคม 2565
2179/2565 insert_drive_file ส่งโครงการอุดหนุนเข้าปริวาสกรรมบ้านนาป่าแซง หมู่ที่ ๑ เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง โดย : admin เปิดอ่าน : 9
4 ตุลาคม 2565
2178/2565 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย (Virtual Workshop on Safe Community) โดย : admin เปิดอ่าน : 8
4 ตุลาคม 2565
2177/2565 insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา “DLA AWARD 2022" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแจ้งกำหนดการรับรางวัล โดย : admin เปิดอ่าน : 8
4 ตุลาคม 2565
2176/2565 insert_drive_file การโอนเงินเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เหลือจ่าย โดย : admin เปิดอ่าน : 10
4 ตุลาคม 2565
2175/2565 insert_drive_file การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 9
4 ตุลาคม 2565
2174/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ “การเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” โดย : admin เปิดอ่าน : 9
4 ตุลาคม 2565
2173/2565 insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล โดย : admin เปิดอ่าน : 9
4 ตุลาคม 2565
2172/2565 insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิงก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน.อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
581 - 600 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91