เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 พฤศจิกายน 2564
2605/2564 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ปปช. poll โดย : admin เปิดอ่าน : 106
29 พฤศจิกายน 2564
2604/2564 insert_drive_file การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เชิงรุก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 119
29 พฤศจิกายน 2564
2603/2564 insert_drive_file แจ้งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 115
26 พฤศจิกายน 2564
2601/2564 insert_drive_file การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาขิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 110
26 พฤศจิกายน 2564
2600/2564 insert_drive_file หารือแนวทางดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete poll โดย : admin เปิดอ่าน : 114
26 พฤศจิกายน 2564
2599/2564 insert_drive_file แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ การดำเนินงาน อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 110
26 พฤศจิกายน 2564
2598/2564 insert_drive_file ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินการล่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนล่งเสริมกิจการเทศบาล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 106
26 พฤศจิกายน 2564
2597/2564 insert_drive_file โครงการฝึกกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 105
26 พฤศจิกายน 2564
2596/2564 insert_drive_file ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (e-Plan) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 101
26 พฤศจิกายน 2564
2595/2564 insert_drive_file การ เรียก คืน เงิน เบี้ย ยังขีพผู้สูง อายุ กรณี ผู้สูง อายุได้รับบำนาญจากหน่วย งานของ รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 100
26 พฤศจิกายน 2564
2594/2564 insert_drive_file โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบ การดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 103
26 พฤศจิกายน 2564
2593/2564 insert_drive_file การจัดประกวดลื่อการ์ตูนแอนมินชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความชื่อสัตย์แก่เด็กวัย ๔- ๖ ปี ในโครงการ สื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 109
26 พฤศจิกายน 2564
2562/2564 insert_drive_file รายงานสถานการณ์ กีฬาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 111
26 พฤศจิกายน 2564
2592/2564 insert_drive_file รายงานสถานการณ์ กีฬาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
26 พฤศจิกายน 2564
2591/2564 insert_drive_file แจ้งกำหนดการโครงการฟิกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 108
26 พฤศจิกายน 2564
2590/2564 insert_drive_file การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 106
24 พฤศจิกายน 2564
2588/2564 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 117
24 พฤศจิกายน 2564
2587/2564 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 116
24 พฤศจิกายน 2564
2585/2564 insert_drive_file ส่งรายชื่อประชาคมหมู่บ้าน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 114
24 พฤศจิกายน 2564
2586/2564 insert_drive_file ขอขอบคุณ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 116
1641 - 1660 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91