เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
25 กุมภาพันธ์ 2565
438/2565 insert_drive_file การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 84
25 กุมภาพันธ์ 2565
437/2565 insert_drive_file การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑/๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
25 กุมภาพันธ์ 2565
436/2565 insert_drive_file แนวทางการดำเนินการควบคุมภายในและป้องกันการดำเนินการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
25 กุมภาพันธ์ 2565
435/2565 insert_drive_file ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
25 กุมภาพันธ์ 2565
434/2565 insert_drive_file การสงเคราะห์ อปพร. ที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 88
25 กุมภาพันธ์ 2565
433/2565 insert_drive_file การติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาไฟปา ทมอกควัน และฝ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 80
25 กุมภาพันธ์ 2565
432/2565 insert_drive_file มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 80
25 กุมภาพันธ์ 2565
431/2565 insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 73
25 กุมภาพันธ์ 2565
430/2565 insert_drive_file การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
25 กุมภาพันธ์ 2565
429/2565 insert_drive_file การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) เพิ่มเติม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 66
25 กุมภาพันธ์ 2565
428/2565 insert_drive_file ขอสุ่มตรวจพัฒนาการ และคัดกรองความเลี่ยงต่อภาวะออทิสดิก เด็ก ๒-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 68
25 กุมภาพันธ์ 2565
441/2565 insert_drive_file ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 64
24 กุมภาพันธ์ 2565
427/2565 insert_drive_file การระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 84
23 กุมภาพันธ์ 2565
426/2565 insert_drive_file แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 78
23 กุมภาพันธ์ 2565
425/2565 insert_drive_file การสำรวจสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงงานหรือทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในอดีต poll โดย : admin เปิดอ่าน : 80
23 กุมภาพันธ์ 2565
424/2565 insert_drive_file เรียนเชิญประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 81
23 กุมภาพันธ์ 2565
422/2565 insert_drive_file กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 82
23 กุมภาพันธ์ 2565
421/2565 insert_drive_file การจัดทำแผนปฏิบัติการเพี่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 86
23 กุมภาพันธ์ 2565
420/2565 insert_drive_file เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 86
23 กุมภาพันธ์ 2565
419/2565 insert_drive_file การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 86
1201 - 1220 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91