เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box สำนักปลัด
นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางวารุณี คณาดี
หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับด้น)
พ.จ.ต.พินิจ มุทุจิตต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายวิทยา ทวีพันธ์
นิติกรชำนาญการ
นายศักดิ์ระพี ศรีปัญญา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเสน่ห์ศิลป์ แสนโท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปริณดา มาพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวอัศชรีพร ทองเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกิตติชัย สิทธิธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นายวิชัย ทองห่อ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวดารารัตน์ ค่าแพง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายดัสกร สายตา)
คนงาน (ปฏิบัติงานขับรถยนต์)
(นางละมัย คำจันทร์)
คนงาน (ปฏิบัติงานแม่บ้าน)
(นางสาวจิรารัตน์ พันโยธา)
คนงาน (ปฏิบัติงานป้องกัน)
(นางสาวเดือนเพ็ญ สังฆวัตร)
คนงาน (ปฏิบัติงานเกษตร)
(นางสาวธิดารัตน์ บัวลา)
คนงาน (ปฎิบัติงานป้องกัน)
(นางสาวณัฐกานต์ วรรณทวี)
คนงาน (ปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์)
นางสาวคิริลักษณ์ แก้วพรม
คนงาน (ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่)
(นายวีระศักดิ์ แสนเขียว)
คนงาน (ปฎิบัติงานรถดับเพลิง)
(นายวันนา ทองเกลี้ยง)
คนงาน (ปฎิบัติงานขับรถกู้ชีพ)
นายอำนาจ ลอยลม
คนงาน (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง)


× เทศบาลตำบลนาป่าแซง