เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832

ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 399
image ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การต้อนรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
คำขวัญตำบลนาป่าแซง
โควิด19
ต่อต้านคอรัปชั่น
ลดและป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 2019 (โคโรนา-2019) "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
ศูนย์ยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
 
camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสุทธิกาวาส(พระธาตุนาป่าแซง) [21 มกราคม 2565]
ประชุมเตรียมต้อนรับคณะผู้ประกวดนางสาวไทย [17 มกราคม 2565]
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกกรมทำบุญตักบาตรสายวัฒนธรรม) [30 ธันวาคม 2564]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ [27 ธันวาคม 2564]
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54

folder_open หนังสือรับ
วันที่ เลขที่ เรื่อง
24 มกราคม 2565 158/2565 insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการความรู้ด้านกฎหมาย การดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำ รายงานการรับ - จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อล่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย : admin อ่าน : 1
24 มกราคม 2565 157/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม โดย : admin อ่าน :
21 มกราคม 2565 150/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin อ่าน : 3
21 มกราคม 2565 149/2565 insert_drive_file การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปทุมราชวงศา และผังเมืองรวมชุมชนพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 4
21 มกราคม 2565 148/2565 insert_drive_file มาตรการเฝhาระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดย : admin อ่าน : 4
21 มกราคม 2565 146/2565 insert_drive_file ประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย : admin อ่าน : 4
21 มกราคม 2565 145/2565 insert_drive_file มาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดย : admin อ่าน : 4
21 มกราคม 2565 155/2565 insert_drive_file พนักงานเทศบาลแจ้งความประสงค์ขอโอน โดย : admin อ่าน : 1
21 มกราคม 2565 154/2565 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 1
21 มกราคม 2565 152/2565 insert_drive_file ประกาศรายชื่อและเลขหมายประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน :

folder หนังสือส่ง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
18 มกราคม 2565 อจ 72501/029 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 6
18 มกราคม 2565 อจ 72501/028 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 6
18 มกราคม 2565 อจ 72501/027 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 6
11 มกราคม 2565 อจ 72504/010 insert_drive_file รายงานข้อมูลการขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เพิ่มเติม) โดย : admin อ่าน : 6
11 มกราคม 2565 อจ 72504/009 insert_drive_file รายงานข้อมูลการขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เพิ่มเติม) โดย : admin อ่าน : 6

folder หนังสือคำร้อง
insert_drive_file ขอเปลี่ยนมิเตอร์น้ำ
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ขอเปลี่ยนมิเตอร์น้ำ
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ขอเปลี่ยนมิเตอร์น้ำ
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ขอเปลี่ยนมิเตอร์น้ำ
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ขออนุญาตใช้น้ำประปา
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook ทต.นาป่าแซงบุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ