เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติ sitemap
วันนี้ 18
สัปดาห์นี้4,791
เดือนนี้32,002
ปีนี้384,024
ทั้งหมด729,646

image ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
การประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย เทศบาลตำบลนาป่าแซง
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำขวัญตำบลนาป่าแซง
โควิด19
 
camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
โครงการอำนาจเจริญเมืองสะอาด(หมู่บ้านสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย) ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๕ [28 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 [24 มิถุนายน 2565]
ต้อนรับคณะกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวด กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ประจำปี ๒๕๖๕ [16 มิถุนายน 2565]
นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ ให้กำลังใจครัวเรือน นางลำไพ ชนะเพีย ม.1 [14 มิถุนายน 2565]
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็ก อายุต่ำกว่า 6 ขวบ
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

folder หนังสือรับ
วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 มิถุนายน 2565 1378/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า โดย : admin อ่าน : 1
29 มิถุนายน 2565 1377/2565 insert_drive_file ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ๕ วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 1
29 มิถุนายน 2565 1376/2565 insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “วิเคราะห์การชื้อการจ้าง SMEs การใช้สินค้าไทย ที่มาและการสืบราคากลาง เทคนิคการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง วิธีปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาให้ถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ” โดย : admin อ่าน : 2
29 มิถุนายน 2565 1375/2565 insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ของสภาท้องถิ่น ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด วิธีปฏึน้ดีที่ถูกด้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง เทคนิคการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ได้รับจัดสรร กระบวนการบริหารงบประมาณ ท้องถิ่น” โดย : admin อ่าน : 1
29 มิถุนายน 2565 1374/2565 insert_drive_file โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 1
28 มิถุนายน 2565 1373/2565 insert_drive_file ขอเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น สานพลัง สร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน ในเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน โดย : admin อ่าน : 4
28 มิถุนายน 2565 1372/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมหลังคายุ้งข้าว โดย : admin อ่าน : 2
28 มิถุนายน 2565 1371/2565 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 2
28 มิถุนายน 2565 1370/2565 insert_drive_file การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดย : admin อ่าน : 2
28 มิถุนายน 2565 1369/2565 insert_drive_file แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin อ่าน : 2

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวินัยดี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook ทต.นาป่าแซง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงา
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
1 ก.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว3316
แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
1 ก.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว3317
(ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ระดับชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) และระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
1 ก.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว3312
การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
1 ก.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว3313
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๓ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕) และไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕)
1 ก.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว682
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
1 ก.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว3314
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๕
1 ก.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว3315
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ
1 ก.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว3318
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design)
1 ก.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว3311
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงาน ตรวจโรคสัตว์


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
30/06/2565
01/07/2565
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[แบบรายงานฯ]
กศ.
01/07/2565
01/07/2565
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
01/07/2565
01/07/2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
30/06/2565
01/07/2565
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.บถ.
01/07/2565
01/07/2565
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
30/06/2565
01/07/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ