เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box คณะผู้บริหาร
(นายประจิณ สีทิม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 065-2866044
นายสุวรรณ์ สังฆวัตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 093-3938471
(นางอนงค์ โพธารินทร์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 096-3849524
นางสาวญาณี บัวลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นางรจนา จันทร์หอม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 095-3900765
account_box สมาชิกสภา
(นายลับ บ่อแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 086-2622852
(นายรถ วิบุญกุล)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 083-3735884
(นางอนงค์พรรณ ทองวรณ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 098-1410570
(นายสุนัน สุตาสุข)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 090-8202152
(นางสาวทองเลียน มณเทียน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 088-3681989
(นางบัวผัน แซ่เติ๋น)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 092-8692458
(นายฐาปนะ หวานใจ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 093-4714654
(นายทวี แก้วโท)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 062-5312603
(นายอานันท์ แก่นกุล)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : 084-2708047
นายอารี วันทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 098-1634202
นายวุฒิพล ชาวนาผือ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 085-1025233
นางสาวจุฑามาศ ค่าแพง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065-7479839
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
โทร : ๐๙๙-๐๒๗๔๐๙๖
(นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-2842517
(นางนภาพร เพชรพิมพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : ๐๘๒-๘๔๒๒๓๖๕
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : ๐๙๙-๐๒๗๔๐๙๖
(จ่าเอกประดับ สุขนวล)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางสาววิไลวรรณ สีบุญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางวารุณี คณาดี
หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับด้น)
พ.จ.ต.พินิจ มุทุจิตต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายวิทยา ทวีพันธ์
นิติกรชำนาญการ
นายศักดิ์ระพี ศรีปัญญา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเสน่ห์ศิลป์ แสนโท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปริณดา มาพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวอัศชรีพร ทองเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกิตติชัย สิทธิธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นายวิชัย ทองห่อ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวดารารัตน์ ค่าแพง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายดัสกร สายตา)
คนงาน (ปฏิบัติงานขับรถยนต์)
(นางละมัย คำจันทร์)
คนงาน (ปฏิบัติงานแม่บ้าน)
(นางสาวจิรารัตน์ พันโยธา)
คนงาน (ปฏิบัติงานป้องกัน)
(นางสาวเดือนเพ็ญ สังฆวัตร)
คนงาน (ปฏิบัติงานเกษตร)
(นางสาวธิดารัตน์ บัวลา)
คนงาน (ปฎิบัติงานป้องกัน)
(นางสาวณัฐกานต์ วรรณทวี)
คนงาน (ปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์)
นางสาวคิริลักษณ์ แก้วพรม
คนงาน (ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่)
(นายวีระศักดิ์ แสนเขียว)
คนงาน (ปฎิบัติงานรถดับเพลิง)
(นายวันนา ทองเกลี้ยง)
คนงาน (ปฎิบัติงานขับรถกู้ชีพ)
นายอำนาจ ลอยลม
คนงาน (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง)
account_box กองคลัง
(นางนภาพร เพชรพิมพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
(นางกันธิกา ทองเกตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
(นางสาวศุภักษร มีศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาวทิศากร จารุวัน
เจ้านักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางบุษบง ลอยลม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นางสาวมาลัย จันทร์หอม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นายมนัส พิมพ์สุตะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจินตรา สาระดำ
คนงาน (ปฏิบัติงานพัสดุ)
นางสาวอรทัย แก้วแสนไชย
คนงาน (ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี)
account_box กองช่าง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภานุวัฒน์ สุขบรรเทิง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายโชคชัย คำจันทร์)
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายประไพ พรมบุตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมพล ทองลืม
คนงาน (ปฏิบัติงานกิจการประปา)
account_box กองการศึกษาฯ
จ่าเอกประดับ สุขนวล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอัมราภรณ์ สอางจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางอันจรินทร์ ลาหาญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
(นายนัฐพล สารราษฎร์)
คนงาน (ปฏิบัติงานธุรการ)
นางสาววิภาพันธ์ เดชผล
คนงาน (ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา)
(นางรุ่งทิวา สังฆวัตร)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวินัยดี

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง
(นางณัฐธิดา สอนพงษ์)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคยาราม
(นางสาวสุมาลี ศรีชาติ)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามแยกชมภู
(นางบัวลอย แถวลีลา)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวินัยดี หมู่ 4
(นางจันทร์เพ็ญ บุปผาชาติ)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผาสุการาม
(นางทิพวรรณ ไชยคำ)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามแยกชมภู
(นางน้อม ดีล้วน)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำย่านาง
(นางรำไพ จันทร์หอม)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผาสุการาม
(นางสิทธิศักดิ์ แก้วแสนไชย)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำย่านาง
(นางรัตนพร เพชรขอนขว้าง)
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง
(นางสาวยุภารัตน์ แก้วลา)
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางเครือพัฒนา
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาววิไลวรรณ สีบุญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวจันสุดา วรรณโสภา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนงลักษณ์ จันทร์สว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(นางสาวชนชนก จันทวี)
คนงาน ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
(นางสาวศิริพร สมน้อย)
คนงาน ปฎิบัติงานสาธารณสุข


× เทศบาลตำบลนาป่าแซง