เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
21 มกราคม 2565
149/2565 insert_drive_file การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปทุมราชวงศา และผังเมืองรวมชุมชนพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 88
21 มกราคม 2565
148/2565 insert_drive_file มาตรการเฝhาระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 104
21 มกราคม 2565
146/2565 insert_drive_file ประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 122
21 มกราคม 2565
145/2565 insert_drive_file มาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 124
21 มกราคม 2565
155/2565 insert_drive_file พนักงานเทศบาลแจ้งความประสงค์ขอโอน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 114
21 มกราคม 2565
154/2565 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 119
21 มกราคม 2565
152/2565 insert_drive_file ประกาศรายชื่อและเลขหมายประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 114
21 มกราคม 2565
153/2565 insert_drive_file ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 115
21 มกราคม 2565
151/2565 insert_drive_file การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟินฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 111
20 มกราคม 2565
142/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนตำบล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 112
20 มกราคม 2565
141/2565 insert_drive_file รายงานสรุปการดำเนินโครงการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 110
20 มกราคม 2565
139/2565 insert_drive_file การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖ร” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 101
20 มกราคม 2565
138/2565 insert_drive_file แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 99
20 มกราคม 2565
143/2565 insert_drive_file ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสุทธิกาวาส(พระธาตุนาป่าแซง) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 102
19 มกราคม 2565
089/2565 insert_drive_file แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 98
18 มกราคม 2565
111/2565 insert_drive_file ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับติตามการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting poll โดย : admin เปิดอ่าน : 119
18 มกราคม 2565
110/2565 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อครัวเรือนเปราะบางเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (Community Center) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 134
18 มกราคม 2565
109/2565 insert_drive_file การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 99
18 มกราคม 2565
108/2565 insert_drive_file เรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
18 มกราคม 2565
107/2565 insert_drive_file ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 98
1421 - 1440 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91