เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
7 กันยายน 2565
1926/2565 insert_drive_file แจ้งรายชื่อโครงการฟิกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
7 กันยายน 2565
1925/2565 insert_drive_file การเตรียมความพรัอมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
7 กันยายน 2565
1924/2565 insert_drive_file การพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 10
6 กันยายน 2565
1922/2565 insert_drive_file แจ้งขอรับประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดย : admin เปิดอ่าน : 9
6 กันยายน 2565
1921/2565 insert_drive_file ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินการล่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โดย : admin เปิดอ่าน : 8
6 กันยายน 2565
1920/2565 insert_drive_file ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
6 กันยายน 2565
1919/2565 insert_drive_file ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
6 กันยายน 2565
1918/2565 insert_drive_file ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
6 กันยายน 2565
1917/2565 insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูล ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
6 กันยายน 2565
1916/2565 insert_drive_file การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
6 กันยายน 2565
1915/2565 insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
6 กันยายน 2565
1914/2565 insert_drive_file การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) โดย : admin เปิดอ่าน : 8
6 กันยายน 2565
1913/2565 insert_drive_file ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
6 กันยายน 2565
1912/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬาฯ โดย : admin เปิดอ่าน : 7
6 กันยายน 2565
1911/2565 insert_drive_file โครงการผิกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสบุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) รุ่นที่ ๗ โดย : admin เปิดอ่าน : 7
4 สิงหาคม 2565
1686/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
4 สิงหาคม 2565
1685/2565 insert_drive_file ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (การใช้และการบันทึกโปรแกรม) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 45
4 สิงหาคม 2565
1684/2565 insert_drive_file ขอเชิญประชุม และสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
4 สิงหาคม 2565
1683/2565 insert_drive_file การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 44
4 สิงหาคม 2565
1682/2565 insert_drive_file ขอเรียกเก็บเงินกู้ยืมและเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 43
801 - 820 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91