เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
9 มกราคม 2566
056/2566 insert_drive_file การลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
9 มกราคม 2566
14/2566 insert_drive_file แต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตของการจัดชื้อของรางวัลในการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
9 มกราคม 2566
13/2566 insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
9 มกราคม 2566
09/2566 insert_drive_file มอบหมายให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
6 มกราคม 2566
054/2566 insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
6 มกราคม 2566
053/2566 insert_drive_file การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
6 มกราคม 2566
052/2566 insert_drive_file ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม โดย : admin เปิดอ่าน : 2
6 มกราคม 2566
051/2566 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
6 มกราคม 2566
050/2566 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ อปพร. โดย : admin เปิดอ่าน : 2
6 มกราคม 2566
049/2566 insert_drive_file การทำกิจการนอกเขตเทศบาล โดย : admin เปิดอ่าน : 3
6 มกราคม 2566
048/2566 insert_drive_file ขอเข้าร่วมเปรียบเทียบราคา โดย : admin เปิดอ่าน : 1
6 มกราคม 2566
047/2566 insert_drive_file พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากตำแหน่ง โดย : admin เปิดอ่าน : 2
6 มกราคม 2566
046/2566 insert_drive_file โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕ (เพิ่มเติม) โดย : admin เปิดอ่าน : 2
6 มกราคม 2566
045/2566 insert_drive_file การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย : admin เปิดอ่าน : 1
6 มกราคม 2566
044/2566 insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับการสกอบรม “เทคนิคการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุน(กปท.)และการดูแล ผู้สูงอายุ บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบโปรแกรมใหม่ กปท.1 - กปท.พ และโปรแกรม LTC” โดย : admin เปิดอ่าน :
6 มกราคม 2566
043/2566 insert_drive_file แจ้งลงมือทำงาน โดย : admin เปิดอ่าน :
6 มกราคม 2566
042/2566 insert_drive_file แจ้งลงมือทำงาน โดย : admin เปิดอ่าน :
4 มกราคม 2566
028/2566 insert_drive_file อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
4 มกราคม 2566
027/2566 insert_drive_file แต่งตังหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาคไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจรายการ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
4 มกราคม 2566
026/2566 insert_drive_file การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 3
121 - 140 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91