เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
21 เมษายน 2565
844/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์รถนํ้า poll โดย : admin เปิดอ่าน : 56
21 เมษายน 2565
843/2565 insert_drive_file การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 60
21 เมษายน 2565
842/2565 insert_drive_file แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 56
21 เมษายน 2565
841/2565 insert_drive_file การประดิษฐ์ผีเสื้อเพี่อนำใปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 57
21 เมษายน 2565
840/2565 insert_drive_file ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 54
21 เมษายน 2565
839/2565 insert_drive_file การออกประกาศ จำนวน ๓ ฉบับ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 53
21 เมษายน 2565
838/2565 insert_drive_file แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเยื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 57
21 เมษายน 2565
836/2565 insert_drive_file การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บคำธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 55
21 เมษายน 2565
837/2565 insert_drive_file แจ้งกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับ งบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 55
21 เมษายน 2565
835/2565 insert_drive_file แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 55
21 เมษายน 2565
834/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ ภ.ง.ด.๙๑ ปีภาษี ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 40
21 เมษายน 2565
833/2565 insert_drive_file โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 40
21 เมษายน 2565
832/2565 insert_drive_file การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 42
21 เมษายน 2565
831/2565 insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ “บอกดิน ๓” (ระยะที่ ๓) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 43
21 เมษายน 2565
830/2565 insert_drive_file สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 42
21 เมษายน 2565
829/2565 insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระ ด้านการป้องกันและแกไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 42
21 เมษายน 2565
828/2565 insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 42
21 เมษายน 2565
827/2565 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง และเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 39
21 เมษายน 2565
826/2565 insert_drive_file แจ้งการให้,คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 44
21 เมษายน 2565
825/2565 insert_drive_file การพิจารณาสนับสบุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
1061 - 1080 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91