เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
9 พฤษภาคม 2565
1014/2565 insert_drive_file ขอความร่วมมือเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
9 พฤษภาคม 2565
1013/2565 insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) รุ่นที่ ๑๑ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 68
9 พฤษภาคม 2565
1012/2565 insert_drive_file ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนและแบบสรุปจำนวนนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 55
9 พฤษภาคม 2565
1011/2565 insert_drive_file การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง (Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management) ในหลักสูตรสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 53
9 พฤษภาคม 2565
1010/2565 insert_drive_file แจ้งการโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตเสี่ยม งวดที่ ๒/๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 51
9 พฤษภาคม 2565
1008/2565 insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 51
9 พฤษภาคม 2565
1007/2565 insert_drive_file ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 50
26 เมษายน 2565
882/2565 insert_drive_file ข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 59
26 เมษายน 2565
881/2565 insert_drive_file แบบรายงานข้อมูลจำนวนเด็กประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 59
26 เมษายน 2565
880/2565 insert_drive_file ข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 58
26 เมษายน 2565
879/2565 insert_drive_file ข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 64
26 เมษายน 2565
878/2565 insert_drive_file ข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 61
26 เมษายน 2565
877/2565 insert_drive_file ข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 62
26 เมษายน 2565
875/2565 insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 62
26 เมษายน 2565
874/2565 insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับการฝึกกอบรมหลักสูตร “การประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖” poll โดย : admin เปิดอ่าน : 62
26 เมษายน 2565
873/2565 insert_drive_file ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้’บริหารท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น แนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรองสะสม และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพี่อจัดบริการสาธารณะต่างๆให้แก่ประชาชน” poll โดย : admin เปิดอ่าน : 60
26 เมษายน 2565
872/2565 insert_drive_file ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กลยุทธในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายฯ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 66
26 เมษายน 2565
871/2565 insert_drive_file ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขิกอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อพัฒนาความรู้และใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรเชิงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม” รุ่นที่ ๕- ๗ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
26 เมษายน 2565
870/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 50
26 เมษายน 2565
867/2565 insert_drive_file ขอเชิญประชุมชี้แจงการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสำนักงานบริหารกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
1021 - 1040 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91