เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
1 พฤศจิกายน 2564
2400/2564 insert_drive_file แจ้งแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 122
1 พฤศจิกายน 2564
2399/2564 insert_drive_file เชิญประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และแก้ปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 125
29 ตุลาคม 2564
2368/2564 insert_drive_file 2368 เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 123
29 ตุลาคม 2564
2367/2564 insert_drive_file หนังสือ "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” poll โดย : admin เปิดอ่าน : 124
29 ตุลาคม 2564
2366/2564 insert_drive_file การดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษ ปล่อยตัว พ.ศ. ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 128
29 ตุลาคม 2564
2365/2564 insert_drive_file แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 126
29 ตุลาคม 2564
2364/2564 insert_drive_file การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 131
29 ตุลาคม 2564
2363/2564 insert_drive_file การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกัน ในการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุน ภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปกำหนดใช้ โดยอนุโลม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 136
29 ตุลาคม 2564
2362/2564 insert_drive_file ขอเลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 130
29 ตุลาคม 2564
2369/2564 insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลขอกลับเข้ารับราชการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 132
28 ตุลาคม 2564
2360/2564 insert_drive_file ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 129
28 ตุลาคม 2564
2358/2564 insert_drive_file ขอความร่วมมือประเมินสถานรับเลี้ยงเด็ก ด้วย Platform Thai stop Covid Plus ของกรมอนามัย ในการเตรียมความพร้อมเปิดดำเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 127
28 ตุลาคม 2564
2357/2564 insert_drive_file การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ ๑ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 130
28 ตุลาคม 2564
2356/2564 insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 124
28 ตุลาคม 2564
2355/2564 insert_drive_file แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 124
28 ตุลาคม 2564
2354/2564 insert_drive_file แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 123
28 ตุลาคม 2564
2353/2564 insert_drive_file การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแกไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 125
28 ตุลาคม 2564
2353/2564 insert_drive_file การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 114
28 ตุลาคม 2564
2351/2564 insert_drive_file แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 118
28 ตุลาคม 2564
2349/2564 insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม “งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week) ปี ๒๕๖๔” poll โดย : admin เปิดอ่าน : 119
1781 - 1800 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91