เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
22 มิถุนายน 2565
1334/2565 insert_drive_file การจัดเก็บขยะข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
22 มิถุนายน 2565
1333/2565 insert_drive_file การคัดเลือกครูผู้,ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 44
21 มิถุนายน 2565
1332/2565 insert_drive_file ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
21 มิถุนายน 2565
1331/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
21 มิถุนายน 2565
1330/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเซิงปฏินัตการ หลักสูตร“การเตรียมความพร้อมปิดบัญชี ของหน่วยงานภายได้สังกัดโนไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ (สำหรับหน่วยงานลูก) ประจำปี ๒๕๖๕” poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
21 มิถุนายน 2565
1329/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต การจัดชี้อจัดจ้าง และดำเนินการทางวินัยทั้งกรณีปกติและกรณีหน่วยตรวจสอบ (ป.ป.ช. , ป.ป.ท.,สตง.) ชี้มูล ความผิด การลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการพิจารณา เรื่องร้องทุกข์” poll โดย : admin เปิดอ่าน : 64
21 มิถุนายน 2565
1328/2565 insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้บริบทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และรูปแบบการจำแนกงบประมาณ และแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใขัจ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ การแข่งขันกีฬาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับใหม่) และการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ที่แก้ไขเพิ่มเดิมในสถานการณ์โรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid ๑๙)” poll โดย : admin เปิดอ่าน : 52
21 มิถุนายน 2565
1327/2565 insert_drive_file ขอเชิญประชุม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
21 มิถุนายน 2565
1326/2565 insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 55
21 มิถุนายน 2565
1325/2565 insert_drive_file การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 76
21 มิถุนายน 2565
1324/2565 insert_drive_file การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 57
21 มิถุนายน 2565
1323/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ (แจงนับ) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 61
21 มิถุนายน 2565
1322/2565 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม “คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” poll โดย : admin เปิดอ่าน : 45
21 มิถุนายน 2565
1320/2565 insert_drive_file แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการ เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ ๑๐ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
21 มิถุนายน 2565
1319/2565 insert_drive_file การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 68
21 มิถุนายน 2565
1318/2565 insert_drive_file แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User) ของระบบ Thai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนํ้า poll โดย : admin เปิดอ่าน : 39
21 มิถุนายน 2565
1317/2565 insert_drive_file แจ้งแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 47
21 มิถุนายน 2565
1316/2565 insert_drive_file การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสบุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๔ (เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 43
21 มิถุนายน 2565
1315/2565 insert_drive_file ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส ๒/๒๕๖๕) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
21 มิถุนายน 2565
1314/2565 insert_drive_file มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
901 - 920 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91


× เทศบาลตำบลนาป่าแซง