เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
27 มกราคม 2566
185/2566 insert_drive_file แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - งบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน พ.ย. ๖๕) โดย : admin เปิดอ่าน : 2
27 มกราคม 2566
184/2566 insert_drive_file ขอเชิญเช้าร่วมประชุมการดำเนินงานอำเภอเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
27 มกราคม 2566
181/2566 insert_drive_file ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
27 มกราคม 2566
178/2566 insert_drive_file การสำรวจพื้นที่หมูบานที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระปบสาธารณูปการ เนื่องจาก ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม โดย : admin เปิดอ่าน : 1
27 มกราคม 2566
177/2566 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้โปรแกรม Canalize Pro, ๒.๐ ประมาณราคาและเขียนแบบงานขุดคลอกคลอง ลำห้วย สระนา และขุดดินวางท่อระบายน้ำ” โดย : admin เปิดอ่าน : 1
27 มกราคม 2566
176/2566 insert_drive_file ยอร่วมมือในการบันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
27 มกราคม 2566
175/2566 insert_drive_file การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านระบบพร้อมเพย์ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
27 มกราคม 2566
174/2566 insert_drive_file แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
27 มกราคม 2566
173/2566 insert_drive_file การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โดย : admin เปิดอ่าน : 1
26 มกราคม 2566
172/2566 insert_drive_file การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 2
26 มกราคม 2566
171/2566 insert_drive_file โครงการขับเคลื่อนภาระกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องคันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’อบ กิจกรรมที่ ๑ การยับ เคลื่อนเพี่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชอง หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
26 มกราคม 2566
170/2566 insert_drive_file การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
25 มกราคม 2566
168/2566 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การให้บริการในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
25 มกราคม 2566
166/2566 insert_drive_file แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
24 มกราคม 2566
165/2566 insert_drive_file การระวังชี้แนวเขตและลงซื่อรับรองเขตที่ดิน โดย : admin เปิดอ่าน : 1
24 มกราคม 2566
164/2566 insert_drive_file ขอส่งรายละเอียดการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
24 มกราคม 2566
163/2566 insert_drive_file การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกคร่องส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 2
24 มกราคม 2566
162/2566 insert_drive_file การสำรวจข้อมูลโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
24 มกราคม 2566
159/2566 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
24 มกราคม 2566
158/2566 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดย : admin เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 1790 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90