เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832

ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 365
folder_open หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
24 มกราคม 2565
158/2565 insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการความรู้ด้านกฎหมาย การดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำ รายงานการรับ - จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อล่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย : admin เปิดอ่าน : 1
24 มกราคม 2565
157/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม โดย : admin เปิดอ่าน :
21 มกราคม 2565
150/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 3
21 มกราคม 2565
149/2565 insert_drive_file การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปทุมราชวงศา และผังเมืองรวมชุมชนพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 4
21 มกราคม 2565
148/2565 insert_drive_file มาตรการเฝhาระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดย : admin เปิดอ่าน : 4
21 มกราคม 2565
146/2565 insert_drive_file ประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย : admin เปิดอ่าน : 4
21 มกราคม 2565
145/2565 insert_drive_file มาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดย : admin เปิดอ่าน : 4
21 มกราคม 2565
155/2565 insert_drive_file พนักงานเทศบาลแจ้งความประสงค์ขอโอน โดย : admin เปิดอ่าน : 1
21 มกราคม 2565
154/2565 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
21 มกราคม 2565
152/2565 insert_drive_file ประกาศรายชื่อและเลขหมายประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน :
21 มกราคม 2565
153/2565 insert_drive_file ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดย : admin เปิดอ่าน : 1
21 มกราคม 2565
151/2565 insert_drive_file การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟินฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) โดย : admin เปิดอ่าน :
20 มกราคม 2565
142/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนตำบล โดย : admin เปิดอ่าน : 4
20 มกราคม 2565
141/2565 insert_drive_file รายงานสรุปการดำเนินโครงการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก โดย : admin เปิดอ่าน : 4
20 มกราคม 2565
139/2565 insert_drive_file การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖ร” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดย : admin เปิดอ่าน : 4
20 มกราคม 2565
138/2565 insert_drive_file แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
20 มกราคม 2565
143/2565 insert_drive_file ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสุทธิกาวาส(พระธาตุนาป่าแซง) โดย : admin เปิดอ่าน : 3
19 มกราคม 2565
089/2565 insert_drive_file แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดย : admin เปิดอ่าน : 3
18 มกราคม 2565
111/2565 insert_drive_file ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับติตามการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting โดย : admin เปิดอ่าน : 3
18 มกราคม 2565
110/2565 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อครัวเรือนเปราะบางเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (Community Center) โดย : admin เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 387 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร