เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 มิถุนายน 2565
1378/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า โดย : admin เปิดอ่าน : 1
29 มิถุนายน 2565
1377/2565 insert_drive_file ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ๕ วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
29 มิถุนายน 2565
1376/2565 insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “วิเคราะห์การชื้อการจ้าง SMEs การใช้สินค้าไทย ที่มาและการสืบราคากลาง เทคนิคการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง วิธีปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาให้ถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ” โดย : admin เปิดอ่าน : 2
29 มิถุนายน 2565
1375/2565 insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ของสภาท้องถิ่น ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด วิธีปฏึน้ดีที่ถูกด้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง เทคนิคการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ได้รับจัดสรร กระบวนการบริหารงบประมาณ ท้องถิ่น” โดย : admin เปิดอ่าน : 1
29 มิถุนายน 2565
1374/2565 insert_drive_file โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
28 มิถุนายน 2565
1373/2565 insert_drive_file ขอเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น สานพลัง สร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน ในเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน โดย : admin เปิดอ่าน : 4
28 มิถุนายน 2565
1372/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมหลังคายุ้งข้าว โดย : admin เปิดอ่าน : 2
28 มิถุนายน 2565
1371/2565 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
28 มิถุนายน 2565
1370/2565 insert_drive_file การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดย : admin เปิดอ่าน : 2
28 มิถุนายน 2565
1369/2565 insert_drive_file แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 2
28 มิถุนายน 2565
1368/2565 insert_drive_file การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ รํ่ารวยผิดปกติ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
28 มิถุนายน 2565
1367/2565 insert_drive_file โครงการอำเภอร่องนำ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
28 มิถุนายน 2565
1366/2565 insert_drive_file การรับฟ้งความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย : admin เปิดอ่าน : 1
28 มิถุนายน 2565
1365/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดย : admin เปิดอ่าน :
28 มิถุนายน 2565
1364/2565 insert_drive_file โครงการอบรมการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน :
28 มิถุนายน 2565
1363/2565 insert_drive_file แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย : admin เปิดอ่าน :
28 มิถุนายน 2565
1362/2565 insert_drive_file ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน โดย : admin เปิดอ่าน :
28 มิถุนายน 2565
1361/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน โดย : admin เปิดอ่าน :
28 มิถุนายน 2565
1360/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ โดย : admin เปิดอ่าน :
28 มิถุนายน 2565
1359/2565 insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๖ โดย : admin เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 944 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48