ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง กองช่าง กองคลัง ห้องประชุม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง