ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียด : ตามที่เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาป่าแซง โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาป่าแซง ดังนี้ ๑. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง สังกัด กองการศึกษา ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ ๑. ๑๐๐๑ นางสาวรุ่งทิพย์ แสนเจริญสุข ๒. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ ๑. ๒๐๐๑ นางสุมารี พรมวัน ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองช่าง ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ ๑. ๓๐๐๑ นางสาวสุธิพร กลิ่นลั่นทม ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ให้เข้ารับการสอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และกำหนดสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (นางอนงค์ โพธารินทร์) รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
ชื่อไฟล์ : ul1HqxTWed112958.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้