ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
รายละเอียด : ตามพระราชบัญญ้ตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค หนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญ้ตให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น เทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายประจิณ สีทิม) นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
ชื่อไฟล์ : ILDMUUKTue50635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kCg9XTGTue50640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้