ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
รายละเอียด : เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) ซึ่งพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันตามประกาศจังหวัด อำนาจเจริญ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเสาระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ฉบับที่ ๑๙) และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาปิดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดได้ไม่เกินครั้งละ ๑๕ วันทำการ เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ข้อ ๑.๓.๔ นั้น เทศบาลตำบลนาป่าแซงพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเสาระวังการแพร่ระบาดและป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงหยุดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง ทั้ง ๗ แห่ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑.หยุดทำการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๒.ให้ครูปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ๓ รูปแบบ คือ on-line, on-Hand และ on-Dermand ๓.ให้ทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรอบเครื่องเล่น อุปกรณ์ การเรียนการสอนต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรคและเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดอำนาจเจริญ ๔.ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก ในห้วงเวลาที่หยุดการเรียนการสอน และการแจกจ่ายอาหารกลางวัน ให้นัดหมายผู้ปกครองเด็กเล็กมารับอาหาร กลางวันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ครู/ผู้ดูแลเด็ก อาจนำไปมอบให้ผู้ปกครองเด็กเล็กที่บ้าน เพื่อเป็นการดูแล ความเป็นอยู่ของเด็กเล็ก จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ (นายประจิณ สีทิม) นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
ชื่อไฟล์ : agYvWIWThu54539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้