ชื่อเรื่อง : แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่น แบบอัตโนมัติ (DLA Chatbot)
รายละเอียด : ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้กำหนดเปิดใช้งาน ระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ในลักษณะถาม - ตอบ แบบอัตโนมัติที่เป็นแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย และเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th), DLA Mobile Application และ Facebook Page ท้องถิ่นไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งประกอบต้วยกลุ่มของ คำถาม - คำตอบ ดังนี้ (๑) คำถามต้านจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) คำถามด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) คำถามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๔) คำถามด้านจัดเก็บรายได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕) คำถามที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับให้บริการประชาชน (๖) คำถามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัตอำนาจเจริญ จึงขอให้อำเภอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ในราชการต่อใป
ชื่อไฟล์ : 9pZV5HAWed110226.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้