ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล
รายละเอียด : ด้วย เทศบาลตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มืความประสงค์รับโอน พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งในสังกัด เทศบาลตำบลไก่คำ ในตำแหน่งที่ว่างในสายงานผู้ปฏิบัติ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ดังนี้ ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน ๒ ตำแหน่ง (๑) เจ้าพนักงานการเกษตร (ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๑ อัตรา (๒) นักวิชาการพัสดุ (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา เทศบาลตำบลไก่คำ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีความประสงค์จะโอน ได้รับทราบ และหากมีความประสงค์จะโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว ขอให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ มายังเทศบาลตำบลไก่คำโดยตรง และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลไก่คำ ๐ ๔๕๙๘ ๙๖๖๑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ชื่อไฟล์ : GcGCrKUFri100800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้