ชื่อเรื่อง : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564
ชื่อไฟล์ : 9Lissr1Tue122202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุม คณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้างการ รับรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอปทุมราชวงศา ขอให้ท่านดำเนินการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางหอกระจายข่าว และช่องทางเผยแพร่ อื่นๆ