ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
ชื่อไฟล์ : JdCsRb6Wed113332.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคง พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มชื้นอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่ลีแดง) เพื่อเป็นไปตาม มาตรการป้องกันตามหนังสือจังหวัดอำนาจเจริญด่วนที่ ที่ อจ ๐๐๒๓.๓/ว๒๕๓๖ลว.๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔เรื่อง การบ้องกันการแพร่ระบาดชองโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพิจารณาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกินครั้งละ ๑๕ วันทำการ เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ข้อ ๑.๓.๔ นั้น เทศบาลตำบลนาป่าแซงพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเฝ็าระวังการแพร่ระบาดและป้องกัน การติทิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงขอหยุดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง ทั้ง ๗ แห่ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑.หยุดทำการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๒.ให้ครูปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ๓ รูปแบบ คือ On-Line, on-Hand, on-Dermand ๓.ให้ทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรอบเครื่องเล่น อุปกรณ์ การเรียนการสอนต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรคและเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดอำนาจเจริญ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (นายประจิณ ลีทิม) นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง


ชื่อไฟล์ : aDLZyP8Wed113358.pdf

ชื่อไฟล์ : 96aHEx6Wed113418.jpg