เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832

ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 424
ต้อนรับ ท่าน​อนุพงค์​ สุจริยากุล​ นายแพทย์​ผู้​ทรงคุณวุฒิ​ กรมควบคุมโรค​ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคปัจจัยเสี่ยงและภัย สุขภาพในระดับพื้นที่
รายละเอียด : วันที่ 14 พฤษจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่าแซง ได้รับเกียรติ จาก ท่าน​อนุพงค์​ สุจริยากุล​ นายแพทย์​ผู้​ทรงคุณวุฒิ​ กรมควบคุมโรค​ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคปัจจัยเสี่ยงและภัย สุขภาพในระดับพื้นที่ ร่วมกับแผนงานโรคและเครือข่ายในระดับเขต/จังหวัด/โดยใช้กลไก พชอ/พชข.และ ระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา กล่าวต้อนรับ นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นางสุนันทา มานะพิมพ์ ผอ.รพ.สต.นาป่าแซง พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ.อ.ปทุมราชวงศา รพ.สต.วินัยดี นางผุสดี หลานท้าว สจ.เขต 2 ภาคีเครือข่าย 4 องค์กรหลัก คณะทำงานไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน นายชินวัตร จันทร์หอม กำนันตำบลนาป่าแซง ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกหมู่บ้าน ประชาชน ให้การต้อนรับในครั้งนี้
ผู้โพส : admin


บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร