เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832

ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดาวโหลดเอกสาร
folder งานการเจ้าหน้าที่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 169
ศวภ.อีสานล่าง (สสส.) ลงพื้นที่ตำบลนาป่าแซง ให้กำลังใจคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และติดตามผลการดำเนินงาน พชอ.พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19
รายละเอียด : วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลนาป่าแซง นำโดย นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรี นางอนงค์ โพธารินทร์ รองนายกฯ เลขานุการฯ เจ้าหน้าที่ สมาชิก สท. เทศบาลตำบลนาป่าแซง ท้องที่ นายชินวัตร จันทร์หอม กำนันตำบลนาป่าแซง ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน โดยนางสุนันทา มานะพิมพ์ ผอ.รพสต.นาป่าแซง นายเสน่ห์ศกดิ์ สีหารัตน์ ผอ.รพ.สต.วินัยดี พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทั้ง 2 แห่ง อสม. ผู้นำชุมชน ได้ให้การต้อนรับ นางธัญญา แสงอุบล ผู้อำนวยการ ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพี่อการจัดการเครีอข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนีอตอนล่าง และทีมนักวิชาการ ศวภ. อีสานตอนล่าง(สสส.) ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และติดตามผลการดำเนินงาน พชอ.พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 และเข้าตรวจเยี่ยมศนูย์กักตัว LQ CI 3 แห่ง ศนูย์ LQ บ้านโคกเจริญ ม.9 นำทีมด้วย นางศศิธร สาทอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะ อสม. และสมาชิกสภา ่ต่อด้วยศนูย์ CI รพ. สต .นาป่าแซง นำทีมด้วย ผอ. สุนันทา มาพิมพ์ พร้อมคณะ และไปที่ศนูย์ LQ CI. รพ.สต .วินัยดี นำทีมด้วยนายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์ คุณหมอ พุทธธิดา ศรีวิชา รายงานผลการดำเนินงานภายในพื้นที่เกี่ยวกับ สถานการณ์โควิด-19 ก่อนเข้าร่วมประชุม พัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม ณ สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร