ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบล
ชื่อไฟล์ : ayb3g1BFri62842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซงและนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการ หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๗, ๑๘ ,๑๙,๒๐ และ ๒๑ ประกอบมติ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงปิดประกาศ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซงและ นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง