ชื่อเรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง (ส.ถ.๑/๑) และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง (ผ.ถ.๑/๑)
ชื่อไฟล์ : 57T0cRGThu82432.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง (ส.ถ.๑/๑) และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง (ผ.ถ.๑/๑) **************************************** ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง (ส.ถ.๑/๑) และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง (ผ.ถ.๑/๑) โดย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีดังกล่าว กรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ งานเลือกตั้ง เทศบาลตำบลนาป่าแซง