ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
ชื่อไฟล์ : r2AR3YnTue55921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ******************************* ด้วยเทศบาลตำบลนาป้าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ในสำนักและกองสังกัด เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบ กับประกาศ ก.ท.จ.อำนาจเจริญ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาป่าแซง ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑.ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อ ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง ๑.๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา ๑. สำนักปลัด - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง) จำนวน ๑ อัตรา ๒. กองการศึกษา - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิน้ชิงานส่งเสริมการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครแนบท้าย ประกาศนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) ๑.๒ อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทนอื่น พนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐.- บาท/เดือน (พร้อมทั้งได้รับค่า ครองชีพชั่วคราว ตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด) ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ฏีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และการเลือกเลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป่ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า สิบแปดปี และไม่เกิน หกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศ รับสมัคร) (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตพื่นเทืเอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ข. วัณโรคในระยะอันตราย ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่บ่ารังเกียจแก่สังคม -๒- ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งช้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (๖)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น โทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๘) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษหรือเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก หรือ เลิกจ้าง เพราะกระทำผิดวินัยจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ของรัฐหรือส่วนราชการอื่น ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) ๓.การรับสมัครสอบ ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ค่าสมัคร ๑๐๐.-บาท) ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครระหว่างวันที่ ๓-®๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐-®๖.๓๐ น ในวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๕๒๕-๘๓๒ ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปถ่าย (หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ) ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน ๓ รูป (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (๔) สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ล้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ (๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ (๖) สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (๗) หลักฐานอื่นๆ (ล้ามี) เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ทั้งนี้ ในหลักฐาน ทุกฉบับ ที่เป็นสำเนา ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อรับรองทุกแผ่นกำกับไว้ด้วย) ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละไม่เกิน ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร (๑) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ไม่รับสมัครฯ พระภิกษุหรือสามเณร -๓- ตามหนังสือ ที่ นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ออกตาม ความใน ข้อ ๕ ของคำสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรภายหลังระหว่างดำเนินการ เข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างก็จะไม่อนุญาต ให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากยังครอง สมณเพศอยู่ในวันที่ดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเซียนและสัมภาษณ์ (๒) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบใน การตรวจ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตาม ประกาศ รับสมัครของเทศบาลตำบลนาป่าแซง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น หลักฐาน ในการสมัครให้ลูกต้องครบล้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม ประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการ เลือกสรร ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น ถือว่าไม่มีสิทธิ จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลนาป่าแซง ตามประกาศฯ และเทศบาลตำบลนาป่าแซงจะดำเนินคดีตามกฎหมาย (๓) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศฯนี้ สามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานหี่ในการประเมินสมรรถนะ เทศบาลตำบลนาป่าแซง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕กุมภาพันธ์๒๕๖๔ ณ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และ ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (รายละเอียดปรากฏ ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้) ๕. หลักเกณฑ์และวิธิการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตาม รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้) ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน สมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครบทุกด้านรวมกันไม่ต่เากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร โดยการดำเนินการ จัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ๗.๑ เทศบาลตำบลนาปาแซง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนที่ได้ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ.เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจะประกาศขึ้นบัญชีเรียงลำดับ จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ตามลำดับ ในกรณี ที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ สำหรับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ล้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับ ตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ เลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว จะทำการขึ้น บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ไว้เป็นเวลา ๑ ปี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบ กำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศผล การเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง ในงานลักษณะ เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่อง เดียวกันได้ นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอำนาจเจริญ ก็อาจพิจารณาจัดจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ ก็ได้ ๗.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ขี้นบัญชีนี๋ไว่ให้ใช้แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ เฉพาะในสังกัด เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เท่านั้น ๘.การหำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ๘.® เทศบาลตำบลนาป่าแซง จะเรียกผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนสูงสุดใน ลำดับที่ ๑ ของแต่ละตำแหน่ง มาทำสัญญาจ้าง มีระยะเวลาการ ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที ๑๘ มกราคม พ.?. (ภาคผนวก ก) เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ********************^************************************************************** ประเภทของพนักงานจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ๑. ซื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานซับรถดับเพลิง) ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ๑.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑.๑ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลและเขตพื้นที่ข้างเคียงที่ขอรับการสนับสบุน ๑.๒ งานจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใช้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ ๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๒.๑. จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒.๒. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒.๓. ได้รับใบอนุญาตซับรถตามกฎหมาย (ประเภทชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓) ไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี ๓. ระยะเวลาในการจ้าง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาการจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ ๑ ปี  ภาคผนวก ข เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง) สังกัด กองการศึกษา ผุ,สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ลำดับที่ สมรรถนะ คะแนน เต็ม วิธีประเมิน ๑ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๒ ความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕๐ โดยวิธี สอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป่าแซง ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๒.๑. ประวัติการทำงาน และประสบการณ์ ๒.๒ การแต่งกาย ความสุภาพ เรียบร้อย ๒.๓ บุคลิกภาพห่วงทีวาจา ๒.๔ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๕๐ โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป้าแซง ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ดังนี้ ๑. ประเมินสมรรถนะความรู้ โดยวิธีสอบข้อเซียน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ภาคผนวก ก) เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ************************************************************************************ ประเภทของพนักงานจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ๑. ชื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัดิงานส่งเสริมการศึกษา) ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ๑.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ช่วยเหลือปฏิบัติงานจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจประชาชนและเยาวชนด้านต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๒.๑. จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒.๒. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในงานการ เจ้าหน้าที่ได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓. ระยะเวลาในการจ้าง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาการจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ ๑ ปี  ภาคผนวก ข เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนา■ป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา) สังกัด กองการศึกษา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ลำดับที่ สมรรถนะ คะแนน เต็ม วิธีประเมิน ๑ ๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๔ ความรู้ในงานส่งเสริมการศึกษา ๕0 โดยวิธี สอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นด้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป่าแซง ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๒.๑. ประวัติการทำงาน และประสบการณ์ ๒.๒ การแต่งกาย ความสุภาพ เรียบร้อย ๒.๓ บุคลิกภาพห่วงทีวาจา ๒.๔ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๕0 โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป่าแซง ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ดังนี้ ๓. ประเมินสมรรถนะความรู้ โดยวิธีสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๔. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔