ชื่อเรื่อง :
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ

ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}

ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg

ชื่อไฟล์ :

 

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

 

../add_file/

 

 ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ :

เทศบาลตำบลนาป่าแซง 29 หมู่ 6 

ถนนสามแยกชมภู-โสกใหญ่ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา

จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-4552-5832

www.napasang.go.th

 
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

เทศบาลตำบลนาป่าแซง 29 หมู่ 6 

ถนนสามแยกชมภู-โสกใหญ่ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา

จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-4552-5832

www.napasang.go.th

 
../add_file/

เทศบาลตำบลนาป่าแซง 29 หมู่ 6 

ถนนสามแยกชมภู-โสกใหญ่ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา

จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-4552-5832

www.napasang.go.th

 


ชื่อไฟล์ :

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

../add_file/ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasfชื่อไฟล์ : ทดสอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ

ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคนชื่อไฟล์ :
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
../add_file/


ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเราชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...

ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายกชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : w3-animate-right ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: w3-animate-right ../add_file/w3-animate-right

ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรมชื่อไฟล์ :
 
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
 
../add_file/
 


ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ :

      สำนักงานปลัด  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสารบรรณ

- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

- งานบริหารงานบุคคล

- งานเลือกตั้ง

- งานตรวจสอบภายใน

- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

- งานการประชุม

- งานอำนวยการและประสานราชการ

- งานติดตามผลการปฏิบัติ

- งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- งานเลือกตั้ง

- งานข้อมูลการเลือกตั้ง

- งานชุมชนสัมพันธ์

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย

- งานสนับสนุนและบริการ

- งานอำนวยการ

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานช่วยเหลือฟื้นฟู

- งานกู้ภัย

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานนโยบายและแผนพัฒนา

- งานวิชาการ

- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

- งานงบประมาณ

- งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานกฎหมายและนิติกรรม

- งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง

- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

- งานระเบียบการคลัง

- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสวัสดิการสังคม

- งานพัฒนาชุมชน

- งานจัดระเบียบชุมชน

- งานสังคมสงเคราะห์

- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

งานการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

      สำนักงานปลัด  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสารบรรณ

- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

- งานบริหารงานบุคคล

- งานเลือกตั้ง

- งานตรวจสอบภายใน

- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

- งานการประชุม

- งานอำนวยการและประสานราชการ

- งานติดตามผลการปฏิบัติ

- งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- งานเลือกตั้ง

- งานข้อมูลการเลือกตั้ง

- งานชุมชนสัมพันธ์

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย

- งานสนับสนุนและบริการ

- งานอำนวยการ

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานช่วยเหลือฟื้นฟู

- งานกู้ภัย

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานนโยบายและแผนพัฒนา

- งานวิชาการ

- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

- งานงบประมาณ

- งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานกฎหมายและนิติกรรม

- งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง

- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

- งานระเบียบการคลัง

- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสวัสดิการสังคม

- งานพัฒนาชุมชน

- งานจัดระเบียบชุมชน

- งานสังคมสงเคราะห์

- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

งานการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

../add_file/

      สำนักงานปลัด  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสารบรรณ

- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

- งานบริหารงานบุคคล

- งานเลือกตั้ง

- งานตรวจสอบภายใน

- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

- งานการประชุม

- งานอำนวยการและประสานราชการ

- งานติดตามผลการปฏิบัติ

- งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- งานเลือกตั้ง

- งานข้อมูลการเลือกตั้ง

- งานชุมชนสัมพันธ์

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย

- งานสนับสนุนและบริการ

- งานอำนวยการ

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานช่วยเหลือฟื้นฟู

- งานกู้ภัย

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานนโยบายและแผนพัฒนา

- งานวิชาการ

- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

- งานงบประมาณ

- งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานกฎหมายและนิติกรรม

- งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง

- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

- งานระเบียบการคลัง

- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสวัสดิการสังคม

- งานพัฒนาชุมชน

- งานจัดระเบียบชุมชน

- งานสังคมสงเคราะห์

- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

งานการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบชื่อไฟล์ :

         กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานรับเงิน 

- เบิกจ่ายเงิน 

- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

- งานเก็บรักษาเงิน

งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานการบัญชี 

- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 

- งานงบการเงินและงบทดลอง 

- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 

- งานพัฒนารายได้ 

- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 

- งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 

- งานพัสดุ 

-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

         กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานรับเงิน 

- เบิกจ่ายเงิน 

- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

- งานเก็บรักษาเงิน

งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานการบัญชี 

- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 

- งานงบการเงินและงบทดลอง 

- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 

- งานพัฒนารายได้ 

- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 

- งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 

- งานพัสดุ 

-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

 

../add_file/

         กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานรับเงิน 

- เบิกจ่ายเงิน 

- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

- งานเก็บรักษาเงิน

งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานการบัญชี 

- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 

- งานงบการเงินและงบทดลอง 

- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 

- งานพัฒนารายได้ 

- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 

- งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 

- งานพัสดุ 

-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

 ชื่อไฟล์ :

           กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ ทต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ ทต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ ทต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 

- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 

- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 

- งานวิศวกรรม 

- งานประเมินราคา 

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 

- งานออกแบบ

งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 

- งานระบายน้ำ 

- งานจัดตกแต่งสถานที่

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสำรวจและแผนที่ 

- งานวางผังพัฒนาเมือง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

           กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ ทต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ ทต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ ทต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 

- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 

- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 

- งานวิศวกรรม 

- งานประเมินราคา 

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 

- งานออกแบบ

งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 

- งานระบายน้ำ 

- งานจัดตกแต่งสถานที่

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสำรวจและแผนที่ 

- งานวางผังพัฒนาเมือง

../add_file/

           กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ ทต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ ทต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ ทต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 

- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 

- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 

- งานวิศวกรรม 

- งานประเมินราคา 

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 

- งานออกแบบ

งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 

- งานระบายน้ำ 

- งานจัดตกแต่งสถานที่

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสำรวจและแผนที่ 

- งานวางผังพัฒนาเมืองชื่อไฟล์ :

        กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน คือ

งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานบริหารงานบุคคล

- งานบริหารทั่วไป

- งานบริหารการศึกษา

- งานวางแผนและสถิติ

- งานการเงินและบัญชี

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานกิจการศาสนา

- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

- งานกิจการเด็กและเยาวชน

- งานกีฬาและนันทนาการ

งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานจัดการศึกษา

- งานพลศึกษา

- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน

- งานบริการและบำรุงสถานศึกษา

- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

        กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน คือ

งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานบริหารงานบุคคล

- งานบริหารทั่วไป

- งานบริหารการศึกษา

- งานวางแผนและสถิติ

- งานการเงินและบัญชี

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานกิจการศาสนา

- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

- งานกิจการเด็กและเยาวชน

- งานกีฬาและนันทนาการ

งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานจัดการศึกษา

- งานพลศึกษา

- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน

- งานบริการและบำรุงสถานศึกษา

- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

../add_file/

        กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน คือ

งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานบริหารงานบุคคล

- งานบริหารทั่วไป

- งานบริหารการศึกษา

- งานวางแผนและสถิติ

- งานการเงินและบัญชี

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานกิจการศาสนา

- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

- งานกิจการเด็กและเยาวชน

- งานกีฬาและนันทนาการ

งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานจัดการศึกษา

- งานพลศึกษา

- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน

- งานบริการและบำรุงสถานศึกษา

- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชื่อไฟล์ :

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การควบคุมโรคการสุขาภิบาลอื่นๆตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบลการวางแผนการสาธารณสุขาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษาารจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสุขาภิบาลทั่วไป

- งานสุขาภิบาลโรงงาน

- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

- งานอาชีวอนามัย

- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุม

- มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- งานควบคุมมลพิษ

- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข

- งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกาประจำส่วน

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน

- งานสุขศึกษา

- งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ำ งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด

- งานรักษาและพยาบาล

- งานชันสูตรสาธารณสุข

- งานเภสัชกรรม

- งานทันตกรรม

- งานสัตวแพทย์

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ

- งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

- งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานคบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานเฝ้าระวังโรคระบาด

- งานระบาดวิทยา

- งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยคน แมลง และสัตว์

- งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์

- งานจัดทำเสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การควบคุมโรคการสุขาภิบาลอื่นๆตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบลการวางแผนการสาธารณสุขาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษาารจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสุขาภิบาลทั่วไป

- งานสุขาภิบาลโรงงาน

- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

- งานอาชีวอนามัย

- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุม

- มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- งานควบคุมมลพิษ

- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข

- งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกาประจำส่วน

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน

- งานสุขศึกษา

- งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ำ งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด

- งานรักษาและพยาบาล

- งานชันสูตรสาธารณสุข

- งานเภสัชกรรม

- งานทันตกรรม

- งานสัตวแพทย์

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ

- งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

- งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานคบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานเฝ้าระวังโรคระบาด

- งานระบาดวิทยา

- งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยคน แมลง และสัตว์

- งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์

- งานจัดทำเสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

../add_file/

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การควบคุมโรคการสุขาภิบาลอื่นๆตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบลการวางแผนการสาธารณสุขาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษาารจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสุขาภิบาลทั่วไป

- งานสุขาภิบาลโรงงาน

- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

- งานอาชีวอนามัย

- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุม

- มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- งานควบคุมมลพิษ

- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข

- งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกาประจำส่วน

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน

- งานสุขศึกษา

- งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ำ งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด

- งานรักษาและพยาบาล

- งานชันสูตรสาธารณสุข

- งานเภสัชกรรม

- งานทันตกรรม

- งานสัตวแพทย์

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ

- งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

- งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานคบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานเฝ้าระวังโรคระบาด

- งานระบาดวิทยา

- งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยคน แมลง และสัตว์

- งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์

- งานจัดทำเสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายชื่อไฟล์ :

 

ที่

กระบวนงานบริการ

เวลาที่ปฏิบัติงานเดิม

เวลาที่ปรับลด

1

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

นาที / ราย

นาที / ราย

2

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

10 นาที / ราย

นาที / ราย

3

การจัดเก็บภาษีป้าย

10 นาที / ราย

นาที / ราย

4

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารกรณีทั่วไป
ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

45 นาที / ราย

-
-

30 วัน / ราย
15 วัน / ราย
15 วัน / ราย
10 วัน / ราย

5

กรณีขออนุญาตตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง

วัน

ชม. / ราย

6

การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

ชม.

ในทันที

7

การช่วยเหลือสาธารณภัย

-

ให้แจ้งตอบรับการ

8

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

30 วัน / ราย

ดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

9

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

10

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

11

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร..)
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

12

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

ที่

กระบวนงานบริการ

เวลาที่ปฏิบัติงานเดิม

เวลาที่ปรับลด

1

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

นาที / ราย

นาที / ราย

2

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

10 นาที / ราย

นาที / ราย

3

การจัดเก็บภาษีป้าย

10 นาที / ราย

นาที / ราย

4

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารกรณีทั่วไป
ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

45 นาที / ราย

-
-

30 วัน / ราย
15 วัน / ราย
15 วัน / ราย
10 วัน / ราย

5

กรณีขออนุญาตตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง

วัน

ชม. / ราย

6

การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

ชม.

ในทันที

7

การช่วยเหลือสาธารณภัย

-

ให้แจ้งตอบรับการ

8

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

30 วัน / ราย

ดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

9

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

10

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

11

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร..)
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

12

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../add_file/

 

ที่

กระบวนงานบริการ

เวลาที่ปฏิบัติงานเดิม

เวลาที่ปรับลด

1

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

นาที / ราย

นาที / ราย

2

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

10 นาที / ราย

นาที / ราย

3

การจัดเก็บภาษีป้าย

10 นาที / ราย

นาที / ราย

4

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารกรณีทั่วไป
ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

45 นาที / ราย

-
-

30 วัน / ราย
15 วัน / ราย
15 วัน / ราย
10 วัน / ราย

5

กรณีขออนุญาตตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง

วัน

ชม. / ราย

6

การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

ชม.

ในทันที

7

การช่วยเหลือสาธารณภัย

-

ให้แจ้งตอบรับการ

8

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

30 วัน / ราย

ดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

9

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

10

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

11

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร..)
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

12

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อไฟล์ :
ภาษีบำรุงท้องที่
      ภาษีบำรุงท้องที่ คืออะไร?
พระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วยเจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
 
เจ้าของที่ดินใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษี
1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2. ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ หรือสาธารณะโดยมิได้มาซึ่งผลประโยชน์
3. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือสาธารณะ โดยมิได้หาผลประโยชน์
4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ
5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด ไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้าโดย   มิได้หาผลประโยชน์
6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสาน หรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ
8. ที่ดินที่ใช่ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว
9.ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้ หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น
10. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง
 
  ภาษีบำรุงท้องที่ลดหย่อนภาษีได้
- ที่ดินนอกเขตเทศบาลหรือเขตสุขาภิบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่ ไม่ได้
- ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่าไม่ได้รับการลดหย่อนสำหรับส่วนของที่ดิน ที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น
 
         ขั้นตอนการชำระภาษีทำอย่างไร?
1. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม ทุกๆ 4 ปี
2. หากไม่ยื่นภายในกำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ต้องชำระ
3.ยื่นชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีหากไม่ยื่นชำระภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระ
 
         ภาษีป้าย
ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บป้าย อันหมายถึงแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือ โฆษณา      การค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรื่อเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ
 
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
การยื่นแบบแสดงราการเพื่อเสียภาษีผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปีกรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่น ภ.ป. 1 ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใหม่ การชำระเงินค่าภาษี : ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องชำระค่าภาษีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หรือจะชำระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้
 
อัตราค่าภาษีป้าย
ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่า    อักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ ตารางเซนติเมตรเมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท ป้ายต้องชำระค่าภาษีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือจะชะระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้
 
การไม่ยื่นแบและชำระภาษีภายในกำหนด
-  ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี
- ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่ม อีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ
 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และประโยชน์ในการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลโปรดให้ความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยเป็นประจำทุกเดือนและรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งจากเจ้าหน้าที่
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โรงเรือนและที่ดิน หมายถึงอะไร?  พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรียนและที่ดิน พ.ศ.2475
  โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรือน แฟลต หรืออพาร์ทเม้นท์คอนโดมิเนียม หอพัก สิ่งปลูกสร้าง เช่นท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน คานเรือ
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร?
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ
 
        ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น
1. พระราชังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
2. ทรัพย์สินของรัฐบาล ซึ่งใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทำกิจการอันมิใช้เพื่อผลกำไรส่วนบุคคล และใช้ในการักษาพยาบาล และในการศึกษา
4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปี
6.โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิให้เช้าเป็นที่เก็บสินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอันเพื่อหารายได้
7. โรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เอง หรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา และซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม
 
  ยื่นแบบแสดงรายการ เมื่อไหร่?
กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ว่าให้ยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
 
 * ข้อควรรู้ *
1. หากเจ้าของทรัพย์สิน อันได้แก่โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดิน เป็นเจ้าของเดียวกัน เจ้าของทรัพย์สินนั้น ก็เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
2. แต่ถ้าที่ดิน และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ เป็นคนละเจ้าของ กฎหมายกำหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษี
 
ขั้นตอนการชำระภาษี
1. ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2. ต้องชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ถ้าหากชำระเกินกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ต่อเดือนของภาษีที่ค้างชำระ สูงสุดร้อยละ 10
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
ภาษีบำรุงท้องที่
      ภาษีบำรุงท้องที่ คืออะไร?
พระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วยเจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
 
เจ้าของที่ดินใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษี
1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2. ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ หรือสาธารณะโดยมิได้มาซึ่งผลประโยชน์
3. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือสาธารณะ โดยมิได้หาผลประโยชน์
4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ
5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด ไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้าโดย   มิได้หาผลประโยชน์
6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสาน หรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ
8. ที่ดินที่ใช่ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว
9.ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้ หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น
10. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง
 
  ภาษีบำรุงท้องที่ลดหย่อนภาษีได้
- ที่ดินนอกเขตเทศบาลหรือเขตสุขาภิบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่ ไม่ได้
- ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่าไม่ได้รับการลดหย่อนสำหรับส่วนของที่ดิน ที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น
 
         ขั้นตอนการชำระภาษีทำอย่างไร?
1. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม ทุกๆ 4 ปี
2. หากไม่ยื่นภายในกำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ต้องชำระ
3.ยื่นชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีหากไม่ยื่นชำระภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระ
 
         ภาษีป้าย
ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บป้าย อันหมายถึงแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือ โฆษณา      การค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรื่อเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ
 
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
การยื่นแบบแสดงราการเพื่อเสียภาษีผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปีกรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่น ภ.ป. 1 ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใหม่ การชำระเงินค่าภาษี : ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องชำระค่าภาษีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หรือจะชำระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้
 
อัตราค่าภาษีป้าย
ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่า    อักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ ตารางเซนติเมตรเมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท ป้ายต้องชำระค่าภาษีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือจะชะระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้
 
การไม่ยื่นแบและชำระภาษีภายในกำหนด
-  ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี
- ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่ม อีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ
 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และประโยชน์ในการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลโปรดให้ความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยเป็นประจำทุกเดือนและรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งจากเจ้าหน้าที่
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โรงเรือนและที่ดิน หมายถึงอะไร?  พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรียนและที่ดิน พ.ศ.2475
  โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรือน แฟลต หรืออพาร์ทเม้นท์คอนโดมิเนียม หอพัก สิ่งปลูกสร้าง เช่นท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน คานเรือ
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร?
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ
 
        ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น
1. พระราชังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
2. ทรัพย์สินของรัฐบาล ซึ่งใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทำกิจการอันมิใช้เพื่อผลกำไรส่วนบุคคล และใช้ในการักษาพยาบาล และในการศึกษา
4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปี
6.โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิให้เช้าเป็นที่เก็บสินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอันเพื่อหารายได้
7. โรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เอง หรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา และซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม
 
  ยื่นแบบแสดงรายการ เมื่อไหร่?
กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ว่าให้ยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
 
 * ข้อควรรู้ *
1. หากเจ้าของทรัพย์สิน อันได้แก่โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดิน เป็นเจ้าของเดียวกัน เจ้าของทรัพย์สินนั้น ก็เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
2. แต่ถ้าที่ดิน และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ เป็นคนละเจ้าของ กฎหมายกำหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษี
 
ขั้นตอนการชำระภาษี
1. ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2. ต้องชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ถ้าหากชำระเกินกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ต่อเดือนของภาษีที่ค้างชำระ สูงสุดร้อยละ 10
../add_file/
ภาษีบำรุงท้องที่
      ภาษีบำรุงท้องที่ คืออะไร?
พระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วยเจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
 
เจ้าของที่ดินใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษี
1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2. ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ หรือสาธารณะโดยมิได้มาซึ่งผลประโยชน์
3. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือสาธารณะ โดยมิได้หาผลประโยชน์
4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ
5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด ไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้าโดย   มิได้หาผลประโยชน์
6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสาน หรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ
8. ที่ดินที่ใช่ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว
9.ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้ หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น
10. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง
 
  ภาษีบำรุงท้องที่ลดหย่อนภาษีได้
- ที่ดินนอกเขตเทศบาลหรือเขตสุขาภิบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่ ไม่ได้
- ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่าไม่ได้รับการลดหย่อนสำหรับส่วนของที่ดิน ที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น
 
         ขั้นตอนการชำระภาษีทำอย่างไร?
1. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม ทุกๆ 4 ปี
2. หากไม่ยื่นภายในกำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ต้องชำระ
3.ยื่นชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีหากไม่ยื่นชำระภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระ
 
         ภาษีป้าย
ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บป้าย อันหมายถึงแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือ โฆษณา      การค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรื่อเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ
 
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
การยื่นแบบแสดงราการเพื่อเสียภาษีผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปีกรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่น ภ.ป. 1 ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใหม่ การชำระเงินค่าภาษี : ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องชำระค่าภาษีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หรือจะชำระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้
 
อัตราค่าภาษีป้าย
ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่า    อักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ ตารางเซนติเมตรเมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท ป้ายต้องชำระค่าภาษีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือจะชะระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้
 
การไม่ยื่นแบและชำระภาษีภายในกำหนด
-  ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี
- ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่ม อีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ
 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และประโยชน์ในการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลโปรดให้ความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยเป็นประจำทุกเดือนและรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งจากเจ้าหน้าที่
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โรงเรือนและที่ดิน หมายถึงอะไร?  พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรียนและที่ดิน พ.ศ.2475
  โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรือน แฟลต หรืออพาร์ทเม้นท์คอนโดมิเนียม หอพัก สิ่งปลูกสร้าง เช่นท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน คานเรือ
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร?
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ
 
        ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น
1. พระราชังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
2. ทรัพย์สินของรัฐบาล ซึ่งใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทำกิจการอันมิใช้เพื่อผลกำไรส่วนบุคคล และใช้ในการักษาพยาบาล และในการศึกษา
4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปี
6.โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิให้เช้าเป็นที่เก็บสินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอันเพื่อหารายได้
7. โรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เอง หรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา และซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม
 
  ยื่นแบบแสดงรายการ เมื่อไหร่?
กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ว่าให้ยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
 
 * ข้อควรรู้ *
1. หากเจ้าของทรัพย์สิน อันได้แก่โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดิน เป็นเจ้าของเดียวกัน เจ้าของทรัพย์สินนั้น ก็เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
2. แต่ถ้าที่ดิน และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ เป็นคนละเจ้าของ กฎหมายกำหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษี
 
ขั้นตอนการชำระภาษี
1. ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2. ต้องชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ถ้าหากชำระเกินกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ต่อเดือนของภาษีที่ค้างชำระ สูงสุดร้อยละ 10


ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ :

สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง

ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข

ไม่ได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการ

ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แจ้งเรื่องตรง
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซงโทรศัพท์ติดต่อตรง ตลอด 24 ชั่วโมง
 094-3565651

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง

ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข

ไม่ได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการ

ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แจ้งเรื่องตรง
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซงโทรศัพท์ติดต่อตรง ตลอด 24 ชั่วโมง
 094-3565651

 

../add_file/

สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง

ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข

ไม่ได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการ

ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แจ้งเรื่องตรง
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซงโทรศัพท์ติดต่อตรง ตลอด 24 ชั่วโมง
 094-3565651

 ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติ บุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติ บุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติ บุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานในสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานในสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานในสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการในที่ทำการเทศบาลตำบลนาป่าแซง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการในที่ทำการเทศบาลตำบลนาป่าแซง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการในที่ทำการเทศบาลตำบลนาป่าแซง

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นยันคำขอรับ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการเทศบาลตำบลนาป่าแซง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นยันคำขอรับ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการเทศบาลตำบลนาป่าแซง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นยันคำขอรับ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการเทศบาลตำบลนาป่าแซง

ชื่อไฟล์ : เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ../add_file/เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ../add_file/บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ชื่อไฟล์ : ขอเชิญคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกองทุกกอง, ข้าราชการ, พนักงาน ลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ พ่อ แม่พี่น้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนจิตอาสา ประชาชนทั่วไปในตำบลนาป่าแซง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลนาป่าแซง จะดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูรักษาสภาพแวดล้อมป่าที่เสื่อมโทรมพร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการบริโภค และทำการเกษตรและเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าในชุมชน โดยจัดโครงการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ที่สาธารณะหลังโรงเรียนบ้านสามัคคี ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ(การแต่งกายชุดสุภาพ โทนสีเหลือง) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอเชิญคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกองทุกกอง, ข้าราชการ, พนักงาน ลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ พ่อ แม่พี่น้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนจิตอาสา ประชาชนทั่วไปในตำบลนาป่าแซง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลนาป่าแซง จะดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูรักษาสภาพแวดล้อมป่าที่เสื่อมโทรมพร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการบริโภค และทำการเกษตรและเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าในชุมชน โดยจัดโครงการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ที่สาธารณะหลังโรงเรียนบ้านสามัคคี ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ(การแต่งกายชุดสุภาพ โทนสีเหลือง) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ../add_file/ขอเชิญคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกองทุกกอง, ข้าราชการ, พนักงาน ลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ พ่อ แม่พี่น้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนจิตอาสา ประชาชนทั่วไปในตำบลนาป่าแซง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลนาป่าแซง จะดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูรักษาสภาพแวดล้อมป่าที่เสื่อมโทรมพร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการบริโภค และทำการเกษตรและเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าในชุมชน โดยจัดโครงการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ที่สาธารณะหลังโรงเรียนบ้านสามัคคี ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ(การแต่งกายชุดสุภาพ โทนสีเหลือง) เทศบาลตำบลนาป่าแซง

ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าว เทศบาลตำบลนาป่าแซง เดือนมิถุนายน 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จดหมายข่าว เทศบาลตำบลนาป่าแซง เดือนมิถุนายน 2563 ../add_file/จดหมายข่าว เทศบาลตำบลนาป่าแซง เดือนมิถุนายน 2563

ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2563 ../add_file/จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2563

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหัดอำนาจเจรญ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 1. ตำแหน่งรับสมัคร ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหัดอำนาจเจรญ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 1. ตำแหน่งรับสมัคร ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ ../add_file/เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหัดอำนาจเจรญ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 1. ตำแหน่งรับสมัคร ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้

ชื่อไฟล์ : ตามที่ เทศบาลตำบลนาป่าแชง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น ตามประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง ที่ ๕๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบรัอยแล้ว เทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดังนี้ ลำดับที่ ๑.นางสมคิด วงษาสาร ๘๖.๐๐ คะแนน ๒.นางสาวอรัญญา มณีสาย ๘๕.๕๐ คะแนน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบ ดังนี้ ๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับถัดจากวันประกาศนี้ และถ้ามีการคัดเลือกใน ตำแหน่งเดียวกันอีก โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีนี้ถีอเป็นอันยกเลิก ๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีนี้ ถ้ามีกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ถืออันเป็นยกเลิก ๒.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้นสละสิทธิในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก ๒.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้น ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในเวลาที่เทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด ๓. การคัดเลือกครังนี ผู้สมัครไม่ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผูใดขาดคุณสมบัติ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันรับสมัครและจะไม่ได้รับการ แต่งตั้ง หรือหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะพิจารณาให้ท้นจากตำแหน่ง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตามที่ เทศบาลตำบลนาป่าแชง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น ตามประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง ที่ ๕๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบรัอยแล้ว เทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดังนี้ ลำดับที่ ๑.นางสมคิด วงษาสาร ๘๖.๐๐ คะแนน ๒.นางสาวอรัญญา มณีสาย ๘๕.๕๐ คะแนน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบ ดังนี้ ๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับถัดจากวันประกาศนี้ และถ้ามีการคัดเลือกใน ตำแหน่งเดียวกันอีก โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีนี้ถีอเป็นอันยกเลิก ๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีนี้ ถ้ามีกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ถืออันเป็นยกเลิก ๒.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้นสละสิทธิในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก ๒.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้น ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในเวลาที่เทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด ๓. การคัดเลือกครังนี ผู้สมัครไม่ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผูใดขาดคุณสมบัติ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันรับสมัครและจะไม่ได้รับการ แต่งตั้ง หรือหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะพิจารณาให้ท้นจากตำแหน่ง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ../add_file/ตามที่ เทศบาลตำบลนาป่าแชง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น ตามประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง ที่ ๕๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบรัอยแล้ว เทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดังนี้ ลำดับที่ ๑.นางสมคิด วงษาสาร ๘๖.๐๐ คะแนน ๒.นางสาวอรัญญา มณีสาย ๘๕.๕๐ คะแนน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบ ดังนี้ ๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับถัดจากวันประกาศนี้ และถ้ามีการคัดเลือกใน ตำแหน่งเดียวกันอีก โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีนี้ถีอเป็นอันยกเลิก ๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีนี้ ถ้ามีกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ถืออันเป็นยกเลิก ๒.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้นสละสิทธิในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก ๒.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้น ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในเวลาที่เทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด ๓. การคัดเลือกครังนี ผู้สมัครไม่ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผูใดขาดคุณสมบัติ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันรับสมัครและจะไม่ได้รับการ แต่งตั้ง หรือหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะพิจารณาให้ท้นจากตำแหน่ง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

ชื่อไฟล์ : ตามที่ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓(เว้นวันหยุดราชการ)ตามประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามคำสั่งเทศบาลตำบล นาป่าแซง ที่ ๕๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น ดังนี้ ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ ๑ ๐๐๑ นางสมคิด วงษาสาร ๒ ๐๐๒ นางสาวอรัญญา มณีสาย ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ ๆ ข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาป่าแซง หากไม่มาถือว่าสละสิทธื้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตามที่ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓(เว้นวันหยุดราชการ)ตามประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามคำสั่งเทศบาลตำบล นาป่าแซง ที่ ๕๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น ดังนี้ ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ ๑ ๐๐๑ นางสมคิด วงษาสาร ๒ ๐๐๒ นางสาวอรัญญา มณีสาย ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ ๆ ข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาป่าแซง หากไม่มาถือว่าสละสิทธื้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ../add_file/ตามที่ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓(เว้นวันหยุดราชการ)ตามประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามคำสั่งเทศบาลตำบล นาป่าแซง ที่ ๕๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น ดังนี้ ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ ๑ ๐๐๑ นางสมคิด วงษาสาร ๒ ๐๐๒ นางสาวอรัญญา มณีสาย ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ ๆ ข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาป่าแซง หากไม่มาถือว่าสละสิทธื้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือฺกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๔ แห่ง ดังนี้ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือฺกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๔ แห่ง ดังนี้ ../add_file/ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือฺกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๔ แห่ง ดังนี้

ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

ชื่อไฟล์ : คุณหลวงชวนโหวต..ขอเชิญชวนพี่น้องร่วม กรอกข้อมูล ความพึงพอใจ ของเทศบาลตำบลนาป่าแซง ผ่านระบบออนไลน์ ตามลิ้งข้างล่างนี้ https://citizen.info.go.th/feedback/@13@x82mqkn5 ขั้นตอนการกรอก 1.คุณพึงพอใจแค่ไหน =ติ๊กเลือก รูปดาว 1-5 คะแนนด้านอื่นเพิ่มเติม 2.เจ้าหน้าที่ =ติ๊กเลือก รูปดาว 1-5 3.ความรวดเร็ว =ติ๊กเลือก รูปดาว 1-5 ใส่ข้อความในช่อง..หากมีความคิดเห็นเพิ่มเติม คลิ๊กส่ง... จะปรากกฎหน้าต่างที่ 2 ให้คะแนนจุดบริการ 4.คลิ๊กข้าม..หากไม่ลงชื่อ และเบอร์โทรในช่อง... เสร็จเรียบร้อย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คุณหลวงชวนโหวต..ขอเชิญชวนพี่น้องร่วม กรอกข้อมูล ความพึงพอใจ ของเทศบาลตำบลนาป่าแซง ผ่านระบบออนไลน์ ตามลิ้งข้างล่างนี้ https://citizen.info.go.th/feedback/@13@x82mqkn5 ขั้นตอนการกรอก 1.คุณพึงพอใจแค่ไหน =ติ๊กเลือก รูปดาว 1-5 คะแนนด้านอื่นเพิ่มเติม 2.เจ้าหน้าที่ =ติ๊กเลือก รูปดาว 1-5 3.ความรวดเร็ว =ติ๊กเลือก รูปดาว 1-5 ใส่ข้อความในช่อง..หากมีความคิดเห็นเพิ่มเติม คลิ๊กส่ง... จะปรากกฎหน้าต่างที่ 2 ให้คะแนนจุดบริการ 4.คลิ๊กข้าม..หากไม่ลงชื่อ และเบอร์โทรในช่อง... เสร็จเรียบร้อย ../add_file/คุณหลวงชวนโหวต..ขอเชิญชวนพี่น้องร่วม กรอกข้อมูล ความพึงพอใจ ของเทศบาลตำบลนาป่าแซง ผ่านระบบออนไลน์ ตามลิ้งข้างล่างนี้ https://citizen.info.go.th/feedback/@13@x82mqkn5 ขั้นตอนการกรอก 1.คุณพึงพอใจแค่ไหน =ติ๊กเลือก รูปดาว 1-5 คะแนนด้านอื่นเพิ่มเติม 2.เจ้าหน้าที่ =ติ๊กเลือก รูปดาว 1-5 3.ความรวดเร็ว =ติ๊กเลือก รูปดาว 1-5 ใส่ข้อความในช่อง..หากมีความคิดเห็นเพิ่มเติม คลิ๊กส่ง... จะปรากกฎหน้าต่างที่ 2 ให้คะแนนจุดบริการ 4.คลิ๊กข้าม..หากไม่ลงชื่อ และเบอร์โทรในช่อง... เสร็จเรียบร้อย

ชื่อไฟล์ : ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ../add_file/ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : การรับรองโคตาย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การรับรองโคตาย ../add_file/การรับรองโคตาย

ชื่อไฟล์ : วาสารเทศบาลสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วาสารเทศบาลสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ../add_file/วาสารเทศบาลสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ชื่อไฟล์ : วาสารเทศบาลสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วาสารเทศบาลสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ../add_file/วาสารเทศบาลสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : F7S4BkvWed93417.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aeOjlYuWed101135.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2sPsHdkFri22830.jpg

ชื่อไฟล์ : “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ชาวอำเภอปทุมราชวงศา ชาวตำบลนาป่าแซง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อและสิทธิเลือกตั้ง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ชาวอำเภอปทุมราชวงศา ชาวตำบลนาป่าแซง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อและสิทธิเลือกตั้ง ../add_file/“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ชาวอำเภอปทุมราชวงศา ชาวตำบลนาป่าแซง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อและสิทธิเลือกตั้ง

ชื่อไฟล์ : eWXCruIMon102500.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ../add_file/ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ชื่อไฟล์ : 8ywRejFMon103618.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูล: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (amnatpao.go.th) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูล: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (amnatpao.go.th) ../add_file/ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูล: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (amnatpao.go.th)

ชื่อไฟล์ : r2AR3YnTue55921.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ******************************* ด้วยเทศบาลตำบลนาป้าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ในสำนักและกองสังกัด เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบ กับประกาศ ก.ท.จ.อำนาจเจริญ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาป่าแซง ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑.ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อ ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง ๑.๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา ๑. สำนักปลัด - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง) จำนวน ๑ อัตรา ๒. กองการศึกษา - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิน้ชิงานส่งเสริมการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครแนบท้าย ประกาศนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) ๑.๒ อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทนอื่น พนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐.- บาท/เดือน (พร้อมทั้งได้รับค่า ครองชีพชั่วคราว ตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด) ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ฏีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และการเลือกเลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป่ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า สิบแปดปี และไม่เกิน หกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศ รับสมัคร) (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตพื่นเทืเอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ข. วัณโรคในระยะอันตราย ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่บ่ารังเกียจแก่สังคม -๒- ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งช้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (๖)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น โทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๘) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษหรือเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก หรือ เลิกจ้าง เพราะกระทำผิดวินัยจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ของรัฐหรือส่วนราชการอื่น ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) ๓.การรับสมัครสอบ ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ค่าสมัคร ๑๐๐.-บาท) ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครระหว่างวันที่ ๓-®๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐-®๖.๓๐ น ในวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๕๒๕-๘๓๒ ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปถ่าย (หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ) ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน ๓ รูป (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (๔) สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ล้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ (๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ (๖) สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (๗) หลักฐานอื่นๆ (ล้ามี) เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ทั้งนี้ ในหลักฐาน ทุกฉบับ ที่เป็นสำเนา ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อรับรองทุกแผ่นกำกับไว้ด้วย) ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละไม่เกิน ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร (๑) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ไม่รับสมัครฯ พระภิกษุหรือสามเณร -๓- ตามหนังสือ ที่ นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ออกตาม ความใน ข้อ ๕ ของคำสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรภายหลังระหว่างดำเนินการ เข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างก็จะไม่อนุญาต ให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากยังครอง สมณเพศอยู่ในวันที่ดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเซียนและสัมภาษณ์ (๒) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบใน การตรวจ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตาม ประกาศ รับสมัครของเทศบาลตำบลนาป่าแซง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น หลักฐาน ในการสมัครให้ลูกต้องครบล้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม ประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการ เลือกสรร ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น ถือว่าไม่มีสิทธิ จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลนาป่าแซง ตามประกาศฯ และเทศบาลตำบลนาป่าแซงจะดำเนินคดีตามกฎหมาย (๓) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศฯนี้ สามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานหี่ในการประเมินสมรรถนะ เทศบาลตำบลนาป่าแซง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕กุมภาพันธ์๒๕๖๔ ณ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และ ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (รายละเอียดปรากฏ ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้) ๕. หลักเกณฑ์และวิธิการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตาม รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้) ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน สมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครบทุกด้านรวมกันไม่ต่เากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร โดยการดำเนินการ จัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ๗.๑ เทศบาลตำบลนาปาแซง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนที่ได้ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ.เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจะประกาศขึ้นบัญชีเรียงลำดับ จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ตามลำดับ ในกรณี ที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ สำหรับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ล้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับ ตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ เลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว จะทำการขึ้น บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ไว้เป็นเวลา ๑ ปี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบ กำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศผล การเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง ในงานลักษณะ เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่อง เดียวกันได้ นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอำนาจเจริญ ก็อาจพิจารณาจัดจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ ก็ได้ ๗.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ขี้นบัญชีนี๋ไว่ให้ใช้แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ เฉพาะในสังกัด เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เท่านั้น ๘.การหำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ๘.® เทศบาลตำบลนาป่าแซง จะเรียกผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนสูงสุดใน ลำดับที่ ๑ ของแต่ละตำแหน่ง มาทำสัญญาจ้าง มีระยะเวลาการ ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที ๑๘ มกราคม พ.?. (ภาคผนวก ก) เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ********************^************************************************************** ประเภทของพนักงานจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ๑. ซื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานซับรถดับเพลิง) ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ๑.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑.๑ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลและเขตพื้นที่ข้างเคียงที่ขอรับการสนับสบุน ๑.๒ งานจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใช้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ ๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๒.๑. จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒.๒. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒.๓. ได้รับใบอนุญาตซับรถตามกฎหมาย (ประเภทชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓) ไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี ๓. ระยะเวลาในการจ้าง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาการจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ ๑ ปี  ภาคผนวก ข เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง) สังกัด กองการศึกษา ผุ,สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ลำดับที่ สมรรถนะ คะแนน เต็ม วิธีประเมิน ๑ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๒ ความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕๐ โดยวิธี สอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป่าแซง ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๒.๑. ประวัติการทำงาน และประสบการณ์ ๒.๒ การแต่งกาย ความสุภาพ เรียบร้อย ๒.๓ บุคลิกภาพห่วงทีวาจา ๒.๔ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๕๐ โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป้าแซง ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ดังนี้ ๑. ประเมินสมรรถนะความรู้ โดยวิธีสอบข้อเซียน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ภาคผนวก ก) เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ************************************************************************************ ประเภทของพนักงานจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ๑. ชื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัดิงานส่งเสริมการศึกษา) ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ๑.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ช่วยเหลือปฏิบัติงานจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจประชาชนและเยาวชนด้านต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๒.๑. จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒.๒. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในงานการ เจ้าหน้าที่ได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓. ระยะเวลาในการจ้าง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาการจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ ๑ ปี  ภาคผนวก ข เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนา■ป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา) สังกัด กองการศึกษา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ลำดับที่ สมรรถนะ คะแนน เต็ม วิธีประเมิน ๑ ๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๔ ความรู้ในงานส่งเสริมการศึกษา ๕0 โดยวิธี สอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นด้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป่าแซง ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๒.๑. ประวัติการทำงาน และประสบการณ์ ๒.๒ การแต่งกาย ความสุภาพ เรียบร้อย ๒.๓ บุคลิกภาพห่วงทีวาจา ๒.๔ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๕0 โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป่าแซง ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ดังนี้ ๓. ประเมินสมรรถนะความรู้ โดยวิธีสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๔. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ******************************* ด้วยเทศบาลตำบลนาป้าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ในสำนักและกองสังกัด เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบ กับประกาศ ก.ท.จ.อำนาจเจริญ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาป่าแซง ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑.ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อ ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง ๑.๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา ๑. สำนักปลัด - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง) จำนวน ๑ อัตรา ๒. กองการศึกษา - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิน้ชิงานส่งเสริมการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครแนบท้าย ประกาศนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) ๑.๒ อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทนอื่น พนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐.- บาท/เดือน (พร้อมทั้งได้รับค่า ครองชีพชั่วคราว ตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด) ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ฏีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และการเลือกเลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป่ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า สิบแปดปี และไม่เกิน หกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศ รับสมัคร) (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตพื่นเทืเอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ข. วัณโรคในระยะอันตราย ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่บ่ารังเกียจแก่สังคม -๒- ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งช้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (๖)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น โทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๘) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษหรือเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก หรือ เลิกจ้าง เพราะกระทำผิดวินัยจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ของรัฐหรือส่วนราชการอื่น ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) ๓.การรับสมัครสอบ ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ค่าสมัคร ๑๐๐.-บาท) ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครระหว่างวันที่ ๓-®๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐-®๖.๓๐ น ในวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๕๒๕-๘๓๒ ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปถ่าย (หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ) ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน ๓ รูป (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (๔) สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ล้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ (๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ (๖) สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (๗) หลักฐานอื่นๆ (ล้ามี) เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ทั้งนี้ ในหลักฐาน ทุกฉบับ ที่เป็นสำเนา ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อรับรองทุกแผ่นกำกับไว้ด้วย) ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละไม่เกิน ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร (๑) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ไม่รับสมัครฯ พระภิกษุหรือสามเณร -๓- ตามหนังสือ ที่ นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ออกตาม ความใน ข้อ ๕ ของคำสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรภายหลังระหว่างดำเนินการ เข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างก็จะไม่อนุญาต ให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากยังครอง สมณเพศอยู่ในวันที่ดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเซียนและสัมภาษณ์ (๒) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบใน การตรวจ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตาม ประกาศ รับสมัครของเทศบาลตำบลนาป่าแซง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น หลักฐาน ในการสมัครให้ลูกต้องครบล้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม ประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการ เลือกสรร ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น ถือว่าไม่มีสิทธิ จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลนาป่าแซง ตามประกาศฯ และเทศบาลตำบลนาป่าแซงจะดำเนินคดีตามกฎหมาย (๓) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศฯนี้ สามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานหี่ในการประเมินสมรรถนะ เทศบาลตำบลนาป่าแซง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕กุมภาพันธ์๒๕๖๔ ณ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และ ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (รายละเอียดปรากฏ ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้) ๕. หลักเกณฑ์และวิธิการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตาม รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้) ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน สมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครบทุกด้านรวมกันไม่ต่เากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร โดยการดำเนินการ จัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ๗.๑ เทศบาลตำบลนาปาแซง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนที่ได้ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ.เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจะประกาศขึ้นบัญชีเรียงลำดับ จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ตามลำดับ ในกรณี ที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ สำหรับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ล้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับ ตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ เลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว จะทำการขึ้น บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ไว้เป็นเวลา ๑ ปี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบ กำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศผล การเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง ในงานลักษณะ เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่อง เดียวกันได้ นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอำนาจเจริญ ก็อาจพิจารณาจัดจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ ก็ได้ ๗.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ขี้นบัญชีนี๋ไว่ให้ใช้แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ เฉพาะในสังกัด เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เท่านั้น ๘.การหำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ๘.® เทศบาลตำบลนาป่าแซง จะเรียกผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนสูงสุดใน ลำดับที่ ๑ ของแต่ละตำแหน่ง มาทำสัญญาจ้าง มีระยะเวลาการ ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที ๑๘ มกราคม พ.?. (ภาคผนวก ก) เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ********************^************************************************************** ประเภทของพนักงานจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ๑. ซื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานซับรถดับเพลิง) ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ๑.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑.๑ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลและเขตพื้นที่ข้างเคียงที่ขอรับการสนับสบุน ๑.๒ งานจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใช้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ ๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๒.๑. จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒.๒. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒.๓. ได้รับใบอนุญาตซับรถตามกฎหมาย (ประเภทชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓) ไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี ๓. ระยะเวลาในการจ้าง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาการจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ ๑ ปี  ภาคผนวก ข เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง) สังกัด กองการศึกษา ผุ,สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ลำดับที่ สมรรถนะ คะแนน เต็ม วิธีประเมิน ๑ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๒ ความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕๐ โดยวิธี สอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป่าแซง ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๒.๑. ประวัติการทำงาน และประสบการณ์ ๒.๒ การแต่งกาย ความสุภาพ เรียบร้อย ๒.๓ บุคลิกภาพห่วงทีวาจา ๒.๔ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๕๐ โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป้าแซง ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ดังนี้ ๑. ประเมินสมรรถนะความรู้ โดยวิธีสอบข้อเซียน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ภาคผนวก ก) เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ************************************************************************************ ประเภทของพนักงานจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ๑. ชื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัดิงานส่งเสริมการศึกษา) ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ๑.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ช่วยเหลือปฏิบัติงานจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจประชาชนและเยาวชนด้านต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๒.๑. จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒.๒. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในงานการ เจ้าหน้าที่ได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓. ระยะเวลาในการจ้าง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาการจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ ๑ ปี  ภาคผนวก ข เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนา■ป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา) สังกัด กองการศึกษา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ลำดับที่ สมรรถนะ คะแนน เต็ม วิธีประเมิน ๑ ๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๔ ความรู้ในงานส่งเสริมการศึกษา ๕0 โดยวิธี สอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นด้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป่าแซง ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๒.๑. ประวัติการทำงาน และประสบการณ์ ๒.๒ การแต่งกาย ความสุภาพ เรียบร้อย ๒.๓ บุคลิกภาพห่วงทีวาจา ๒.๔ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๕0 โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป่าแซง ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ดังนี้ ๓. ประเมินสมรรถนะความรู้ โดยวิธีสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๔. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ******************************* ด้วยเทศบาลตำบลนาป้าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ในสำนักและกองสังกัด เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบ กับประกาศ ก.ท.จ.อำนาจเจริญ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาป่าแซง ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑.ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อ ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง ๑.๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา ๑. สำนักปลัด - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง) จำนวน ๑ อัตรา ๒. กองการศึกษา - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิน้ชิงานส่งเสริมการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครแนบท้าย ประกาศนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) ๑.๒ อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทนอื่น พนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐.- บาท/เดือน (พร้อมทั้งได้รับค่า ครองชีพชั่วคราว ตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด) ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ฏีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และการเลือกเลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป่ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า สิบแปดปี และไม่เกิน หกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศ รับสมัคร) (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตพื่นเทืเอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ข. วัณโรคในระยะอันตราย ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่บ่ารังเกียจแก่สังคม -๒- ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งช้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (๖)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น โทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๘) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษหรือเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก หรือ เลิกจ้าง เพราะกระทำผิดวินัยจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ของรัฐหรือส่วนราชการอื่น ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) ๓.การรับสมัครสอบ ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ค่าสมัคร ๑๐๐.-บาท) ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครระหว่างวันที่ ๓-®๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐-®๖.๓๐ น ในวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๕๒๕-๘๓๒ ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปถ่าย (หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ) ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน ๓ รูป (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (๔) สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ล้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ (๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ (๖) สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (๗) หลักฐานอื่นๆ (ล้ามี) เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ทั้งนี้ ในหลักฐาน ทุกฉบับ ที่เป็นสำเนา ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อรับรองทุกแผ่นกำกับไว้ด้วย) ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละไม่เกิน ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร (๑) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ไม่รับสมัครฯ พระภิกษุหรือสามเณร -๓- ตามหนังสือ ที่ นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ออกตาม ความใน ข้อ ๕ ของคำสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรภายหลังระหว่างดำเนินการ เข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างก็จะไม่อนุญาต ให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากยังครอง สมณเพศอยู่ในวันที่ดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเซียนและสัมภาษณ์ (๒) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบใน การตรวจ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตาม ประกาศ รับสมัครของเทศบาลตำบลนาป่าแซง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น หลักฐาน ในการสมัครให้ลูกต้องครบล้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม ประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการ เลือกสรร ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น ถือว่าไม่มีสิทธิ จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลนาป่าแซง ตามประกาศฯ และเทศบาลตำบลนาป่าแซงจะดำเนินคดีตามกฎหมาย (๓) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศฯนี้ สามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานหี่ในการประเมินสมรรถนะ เทศบาลตำบลนาป่าแซง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕กุมภาพันธ์๒๕๖๔ ณ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และ ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (รายละเอียดปรากฏ ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้) ๕. หลักเกณฑ์และวิธิการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตาม รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้) ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน สมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครบทุกด้านรวมกันไม่ต่เากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร โดยการดำเนินการ จัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ๗.๑ เทศบาลตำบลนาปาแซง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนที่ได้ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ.เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจะประกาศขึ้นบัญชีเรียงลำดับ จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ตามลำดับ ในกรณี ที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ สำหรับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ล้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับ ตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ เลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว จะทำการขึ้น บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ไว้เป็นเวลา ๑ ปี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบ กำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศผล การเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง ในงานลักษณะ เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่อง เดียวกันได้ นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอำนาจเจริญ ก็อาจพิจารณาจัดจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ ก็ได้ ๗.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ขี้นบัญชีนี๋ไว่ให้ใช้แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ เฉพาะในสังกัด เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เท่านั้น ๘.การหำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ๘.® เทศบาลตำบลนาป่าแซง จะเรียกผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนสูงสุดใน ลำดับที่ ๑ ของแต่ละตำแหน่ง มาทำสัญญาจ้าง มีระยะเวลาการ ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที ๑๘ มกราคม พ.?. (ภาคผนวก ก) เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ********************^************************************************************** ประเภทของพนักงานจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ๑. ซื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานซับรถดับเพลิง) ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ๑.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑.๑ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลและเขตพื้นที่ข้างเคียงที่ขอรับการสนับสบุน ๑.๒ งานจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใช้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ ๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๒.๑. จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒.๒. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒.๓. ได้รับใบอนุญาตซับรถตามกฎหมาย (ประเภทชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓) ไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี ๓. ระยะเวลาในการจ้าง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาการจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ ๑ ปี  ภาคผนวก ข เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง) สังกัด กองการศึกษา ผุ,สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ลำดับที่ สมรรถนะ คะแนน เต็ม วิธีประเมิน ๑ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๒ ความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕๐ โดยวิธี สอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป่าแซง ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๒.๑. ประวัติการทำงาน และประสบการณ์ ๒.๒ การแต่งกาย ความสุภาพ เรียบร้อย ๒.๓ บุคลิกภาพห่วงทีวาจา ๒.๔ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๕๐ โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป้าแซง ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ดังนี้ ๑. ประเมินสมรรถนะความรู้ โดยวิธีสอบข้อเซียน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ภาคผนวก ก) เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ************************************************************************************ ประเภทของพนักงานจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ๑. ชื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัดิงานส่งเสริมการศึกษา) ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ๑.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ช่วยเหลือปฏิบัติงานจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจประชาชนและเยาวชนด้านต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๒.๑. จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒.๒. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในงานการ เจ้าหน้าที่ได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓. ระยะเวลาในการจ้าง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาการจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ ๑ ปี  ภาคผนวก ข เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนา■ป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา) สังกัด กองการศึกษา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ลำดับที่ สมรรถนะ คะแนน เต็ม วิธีประเมิน ๑ ๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๔ ความรู้ในงานส่งเสริมการศึกษา ๕0 โดยวิธี สอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นด้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป่าแซง ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๒.๑. ประวัติการทำงาน และประสบการณ์ ๒.๒ การแต่งกาย ความสุภาพ เรียบร้อย ๒.๓ บุคลิกภาพห่วงทีวาจา ๒.๔ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๕0 โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา ทต.นาป่าแซง ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ดังนี้ ๓. ประเมินสมรรถนะความรู้ โดยวิธีสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๔. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : xUqQMGCMon113001.png

ชื่อไฟล์ : ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ในวันวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ในวันวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ../add_file/ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ในวันวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

ชื่อไฟล์ : 57T0cRGThu82432.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง (ส.ถ.๑/๑) และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง (ผ.ถ.๑/๑) **************************************** ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง (ส.ถ.๑/๑) และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง (ผ.ถ.๑/๑) โดย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีดังกล่าว กรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ งานเลือกตั้ง เทศบาลตำบลนาป่าแซง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง (ส.ถ.๑/๑) และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง (ผ.ถ.๑/๑) **************************************** ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง (ส.ถ.๑/๑) และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง (ผ.ถ.๑/๑) โดย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีดังกล่าว กรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ งานเลือกตั้ง เทศบาลตำบลนาป่าแซง ../add_file/ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง (ส.ถ.๑/๑) และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง (ผ.ถ.๑/๑) **************************************** ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง (ส.ถ.๑/๑) และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง (ผ.ถ.๑/๑) โดย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีดังกล่าว กรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ งานเลือกตั้ง เทศบาลตำบลนาป่าแซง

ชื่อไฟล์ : ayb3g1BFri62842.pdf

ชื่อไฟล์ : ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซงและนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการ หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๗, ๑๘ ,๑๙,๒๐ และ ๒๑ ประกอบมติ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงปิดประกาศ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซงและ นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซงและนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการ หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๗, ๑๘ ,๑๙,๒๐ และ ๒๑ ประกอบมติ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงปิดประกาศ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซงและ นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง ../add_file/ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซงและนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการ หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๗, ๑๘ ,๑๙,๒๐ และ ๒๑ ประกอบมติ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงปิดประกาศ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซงและ นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง

ชื่อไฟล์ : zhRAGfnMon91235.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานทั่วไป 1.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง) 2.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานทั่วไป 1.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง) 2.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา) ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานทั่วไป 1.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง) 2.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา)

ชื่อไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ../add_file/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

ชื่อไฟล์ : Z5pvjHYMon91625.jpg

ชื่อไฟล์ : NLwcH9vWed33831.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/